КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА ІНТЕГРАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ В ОЧЕС І ГУАМ

На основі аналізу зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами ОЧЕС та ГУАМ досліджується реалізація існуючих і можливість набуття нових конкурентних переваг, їх вплив на національну конкурентоспроможність і на розвиток інтеграційних процесів. Наведені дані свідчать, що участь України в ОЧЕС і ГУАМ посилює її конкурентні переваги на ринках транспортних послуг, а також у реалізації продукції аграрно-промислового, машинобудівного і військово-промислового комплексів, створює можливості забезпечення альтернативних шляхів доставки в Україну енергоносіїв. Подальший розвиток ОЧЕС і ГУАМ потребує створення міждержавних органів координації діяльності тих галузей економіки, які забезпечують створення континентальних і регіональних систем транзиту енергоносіїв, транспортних коридорів та телекомунікаційних мереж, а також розвиток міжнародного туризму і санаторно-курортного підприємництва.

Література: 

1. Чечелашвілі В. ОЧЕС – новий актор на міжнародній арені / В. Чечелашвили // Зовнішня торгівля. – 2000. – № 3. – С. 82–85.
2. Хоманець В. А. Макроекономічні аспекти участі України в Організації чорноморського економічного співробітництва: автореф. дис. на здобуття ступеня канд екон. наук: 08.05.01 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” / В. А. Хоманець. – К., 2006. – 19 с.
3. Сіскос Є. Глобальні стратегії економічного співробітництва країн Причорноморського басейну в процесах європейської інтеграції: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.02 / Є. Сіскос; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – К., 2010. – 32 с.
4. Будкін В. С. Втрачені можливості: Україна та зони вільної торгівлі ОЧЕС і ГУАМ / В. С. Будкін // Міжнародна наукова конференція «Участь України в зонах вільної торгівлі: стан, проблеми перспективи». Матеріали конференції 17-18 листопада 2011 р., Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ. – К., 2011. – С. 43–44.
5. Зовнішня торгівля України: Стат. зб. // Державна служба статистики України. – К., 2012. – 102 с.
6. Радзієвська С. О. Конкурентоспроможність та інтеграційні перспективи України. – К.: Знання України, 2012. – 343 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.usufit.edu.ua (наукова діяльність, книги) або www.nbuv.gov.ua (електронна бібліотека)
7. Захаров В. К. Украина на интеграционной развилке / В. К. Захаров // Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте. Тр. Первой междунар. научн.-практ. конф./ РАН. ИНИОН. Отдел науч. сотрудничества и междунар. связей; Отв. ред. Ю. С. Пивоваров. – М., 2013. – С. 119–125. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ukros.ru
8. Фурман Е. Д. Украина в условиях выбора вектора интеграционного развития: Таможенный союз или Соглашение об Ассоциации? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ukros.ru

Завантажити текст статті: