МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ ПРОМИСЛОВОГО ВАГОВОГО ОБЛАДНАННЯ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ НВК «СОЮЗЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА»)

У статті розроблені методичні засади оцінювання доцільності виходу українських виробників промислового вагового обладнання на міжнародний ринок. Зазначено фактори, вплив яких стимулює вітчизняні підприємства займатися зовнішньоекономічною діяльністю. Автором розроблено алгоритм дослідження доцільності виходу на міжнародний ринок, проведено структурний аналіз споживачів для визначення цільового профілю, на який може орієнтуватися підприємство, що виходить на зарубіжний ринок. Алгоритм дослідження складається з чотирьох основних блоків: аналіз пропозиції, аналіз попиту, аналіз конкурентного середовища та модель вибору споживачів, - проходження кожного з яких у висновку дозволяє прийняти рішення, щодо доцільності виходу на ринок та вибрати основні шляхи ведення компанією зовнішньоекономічної діяльності. В рамках проведення структурного аналізу використано модель Вінда-Дугласа, що дозволяє не тільки надати оцінку привабливості міжнародних ринків, але й зробити комплексний аналіз їх привабливості, з урахуванням впливу факторів та ризиків. На основі даного аналізу компанією прийматиметься рішення про вибір ринку, на якому вона зможе максимізувати свій прибуток.

Література: 

1. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації: [Текст] Навчальний посібник – 2-ге вид., перероблене -К: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2004. – 152 с.
2. Зозулёв А.В., Кубышина Н.С. Маркетинг //Под. ред. С.А. Солнцева. [Текст]– К.:Знання; М.: Рыбари, 2011. – 421 с.
3. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: теория и практика [Текст]: Учебное пособие для вузов. — M.: Аспект Пресс, 2002. — 415 с.
4. Пилипенко А.А. Разработка международной маркетинговой стратегии и проблемы оценки уровня конкурентоспособности продукции предприятия / А.А. Пилипенко // Экономика: проблемы теории и практики. [Текст]─ Д., 2005. ─Вып. 205, т.4. ─ С. 924
5. Ризики, що очікують компанію перед виходом на міжнародні ринки:[Електронний ресурс] / М.Крайнов// Український Бізнес Ресурс – Режим доступу до статті: http://ubr.ua/business-practice/own-business/riski-ojidaushie-kompaniu-pered-vyhodom-na-mejdunarodnye-rynki-148560
6. Шунін С.В., Автореферат дисертації на здобуття вченої степені к.е.н. на тему «Розробка програми виходу промислового підприємства на нові ринки (на прикладі ВАТ «Газ»)»:[Електронний ресурс]/ Шунін С.В.//Режим доступу до статті: http://www.rea.ru/CommonFiles/Autoref/Шунин_автореферат_итог.pdf
7. Агентство Республики Казахстан по статистике: [Електронний ресурс] //Режим доступу до статті: http://www.stat.kz/Pages/default.aspx
8. Законодательство государств-членов Евразийского Экономического Сообщества: [Електронний ресурс] //Режим доступу до статті: http://87.245.188.85/

Завантажити текст статті: