ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБІВ (НА ПРИКЛАДІ КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ)

Проаналізовано існуючі методики оцінки конкурентоспроможності. Досліджено та визначено оцінку економічного ефекту від впровадження нового виду вітчизняної кабельно-провідникової продукції зі зшитою поліетиленовою ізоляцією на напругу до 110 кВ, що випускається на підприємствах електротехнічної галузі.

The article is devoted to the stages estimation of competitiveness. Economy effect estimation from establishing a new type native cable conductor production with a polythene isolation sewed together for the 110 KV that is produced at the electro technical enterprise.

Література: 

1. Про інноваційну діяльність: Закон України №40-IV від 04 липня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – С. 882–892. –12500 пр.
2. Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні: Закон України № 433-IV від 16 січня 2004 року // Офіційний вісник України. – 2004. – № 5.– С. 15–18. – 6000 пр.
3. Гончаров В. Аналіз існуючих підходів і методів до оцінки конкурентоспроможності промислового підприємства [Електронний ресурс] / В. Гончаров, О. Ларін. – Луганськ, 2006. – http:// experts. in. ua/baza/analitic
4. Васильев Г. А. Коммерческое товароведение и экспертиза [Текст] : учеб. пособие для вузов // Г. А. Васильев, Н. А. Нагапетьянц. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 135 с. – ISBN 5-85173-080-3.
5. Фатхутдинов Р. А. Разработка управленческого решения [Текст] : учеб. пособие для вузов // Р. А. Фатхутдинов. – 2-е изд., доп. – М.: ЗАО Бизнес-школа, Интел-Синтез, 1998. – 272 с. – ISBN 5-87057-123-5.
6. Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью организации [Текст] : учеб. // Р. А. Фатхутдинов. – 2-е изд. – М.: Эксмо, 2005. – 544 с. – ISBN 5-599-11080-1.
7. Гриньов А. В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегія управління [Текст] // А. В. Гриньов. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 308 с. – ISBN 966-8337-02-6.
8. Яковлєв А. І. Методика визначення ефективності інвестицій, іновацій, господарських рішень в сучасних умовах [Текст] // А. І. Яковлєв. – Харків: Бізнесінформ, 2005. – 54 с. – ISBN 966-8577-01-7.
9. Фатхутдинов Р. А. Стратегическая конкурентоспособность [Текст]: учеб. // Р. А. Фатхутдинов. – М.: Экономика, 2005. – (Высшее образование). – 504 с. – ISBN 5-282-02457-8.

Завантажити текст статті: