РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

В статті проаналізовано еволюцію законодавства України щодо здійснення державних закупівель. Виокремлено етапи розвитку механізму прок’юременту за роки розбудови ринкової економіки в Україні. Складено порівняльну характеристику тендерного законодавства. Особлива увага приділяється викривлення у механізмі торгів, здійснюваних на конкурсних засадах, що перешкоджають дотриманню конкуренції. Наголошується на преференціях та коренях корупційних зловживань в процедурах закупівель. Віддзеркалюються останні законодавчі нововведення щодо забезпечення транспарентності закупівельних процедур та наближення до європейських принципів. Відмічено позитивну еволюцію законодавчого забезпечення тендерних процедур в аспектах видів та розміру надання забезпечення торгів та договору, періоду проведення процедури, періоду бездіяльності, вартісних меж закупівель, відкритості та доступності громадського контролю, застосування преференційних поправок, розмежування функцій відповідальних органів.

Література: 

1. Галущак М. Державні закупівлі в Україні: теоретичні аспекти та практичні проблеми / М.Галущак // Галицький економічний вісник. – 2011. - №1(30). – с.43-53 – (економіка та управління національним господарством)
2. Мельников О. С. Становлення та розвиток системи державних закупівель в Україні / О. С. Мельников // Держава та регіони. Сер., Державне управління. - 2011. - № 2. - С. 40-44. - Бібліогр. наприкінці ст.
3. Формування механізму управління системою державних закупівель в Україні [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Зубар Владислав Володимирович ; Класичний приватний ун-т. - Запоріжжя, 2010. - 20 с.
4. Державний бюджет як інструмент макроекономічного регулювання [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / С. М. Соломенко ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - К., 2008. - 20 с.
5. Управління фінансовими потоками в системі державних закупівель зерна на засадах логістики [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / Іньшина Ольга В’ячеславівна ; НАН України, Інститут регіональних досліджень. - Л., 2008. - 20 с.
6. Закон України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” № 1490-III від 22.02.2000 – [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1490-14
7. Постанова Кабінету Міністрів України “ Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” від 17.10.2008 р. № 921 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
8. Соціально-економічний розвиток України за 2012 рік. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2011/so_ek_r_u/soekru_u/soekru_2011.zip
9. Індекси промислової продукції [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/pr/prm_ric/prm_ric_u/ipv2006_u.html
10. Закон України “Про здійснення державних закупівель” № 2289-VI від 01.06.2010 – [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2289-17

Завантажити текст статті: