ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В статті досліджено процес лібералізації підприємницької діяльності, як складової лібералізації економіки. Уточнені співвідношення між категоріями «економіка», «підприємницька діяльність», «лібералізація економіки», «лібералізація підприємницької діяльності». Підприємницьку діяльність визначено як інститут національної економіки. Лібералізацію підприємницької діяльності визначено як процес трансформації закріпленої правом і організаційно оформленої системи звичаїв, норм, традицій, метою якого є формування ліберальних (ринкових) відносин в сфері виробництва економічних благ. Розглянуто організаційно-правовий механізм регулювання підприємницької діяльності на інституціональному, управлінському, технічному рівнях. Надано класифікацію законодавчих актів, актів державного управління, нормативних актів, визначені суб’єкти управління і інструменти регулювання на всіх управлінських рівнях. Дано оцінку відповідності організаційно-правового регулювання підприємницької діяльності завданню лібералізації підприємницької діяльності.

Література: 

1. Фролова Т.А. История экономических учений / Фролова Т.А. – Таганрог : ТРТУ. 2004. – 328 с.
2. Указ Президента України «Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва» [Електронний ресурс] : Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main.
3. Господарський кодекс України [Електронний ресурс] : Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.
4.Національна економіка: [підручник./ за ред.. П.В.Круша.] – К.: Каравела; Піча Ю.В., 2011. – 448 с.
5. Завадський, Й. С. Менеджмент. / Й. С. Завадський. — 3-вид., доп. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, – Т. 2. – 2003. – 640 с.
6. В.К. Колпаков. Адміністративне право України [Електронний ресурс] : підручник. Режим доступу : http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/685/18/
7. М. І. Ославський. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади. [Електронний ресурс] : Навчальний посібник. – К.: Видавництво "Знання",2009. Режим доступу : http://www.ebk.net.ua/Book/dvu/oslavskyj_vvu/part6/601.htm,
8. Виконавча влада і адміністративне право [підручник / за заг. ред.В.Б. Авер'янова.] – К.: Ін-Юре, 2002. – С. 289.

Завантажити текст статті: