КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ДЕРЖАВИ

Розглянуто та систематизовано чинники формування та розвитку експортної діяльності підприємства. Запропоновано підходи щодо їх класифікації. Обґрунтовано пропозиції щодо розробки методики, яка б враховувала вищезазначені чинники у формуванні стратегії конкурентоспроможності підприємства.

The factors of forming and development of export activity of enterprise are considered and systematized. Approaches are offered in relation to their classification. Suggestions are grounded in relation to development of method which would take into account afore-mentioned factors in forming of strategy of competitiveness of enterprise.

Література: 

1. Білорус О. Г. Глобалізація і безпека розвитку [Текст]: моногр. / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – С. – 733. ISBN 978-966-02-42.
2. Майєр Джеральд М. Основні проблеми економіки розвитку [Текст]: пер. з англ. / М. Джеральд Майєр, Е. Джемс Раух, Антон Філіпенко (кер. проекту та наук. ред.). – К.: Либідь, 2003. – С. 684. – ISBN 966-06-0282-0.
3. Мазаракі А. А. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні [Текст]: навч. посіб. / А. А. Мазаракі, В. В. Юхименко, Л. П. Сєрова, О. П. Гребельник, Т. Д. Ліпіхіна / Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К.: КНИГА, 2003. – С. 190–191. – ISBN 966-96274-6-X. – ISBN 966-629-094-4.
4. Розвиток секторів і товарних ринків в Україні: НАН України, Інститут економічного прогнозування; за ред. проф., д.е.н. В. О. Точиліна. – Ужгород. 2001. – С. 400.
5. Рокоча В. В. Міжнародна економіка [Текст]: навч. посіб.: у 2 кн. / В. В. Рокоча. – К.: Таксон, 2000. – Кн. 1: Міжнародна торгівля: теорія та політика. – С. 320. – ISBN 966-7128-30-Х.
6. Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини [Текст]: підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / А.С. Філіпенко. – К.: Либідь, 2006. – С. 390 : іл. – ISBN 966-05-0432-7., 2006. – С. 470.
7. Луцишин З. О. Глобалізація світу та проблеми економічної безпеки держави [Текст] // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць. – Вип. 25 – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2005. – С. 34–42.
8. Гальчинський А. С. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 рр.) «Шляхом Європейської інтеграції» [Текст] / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, С. Г. Бабенко, Я. Б. Базилюк, Б. В. Букринський. – Офіц. вид. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с. – ISBN 966-7773-68-X.
9. Кириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Текст]: навч. посіб. – 3-є вид., перероб. і доп. / О.А. Кириченко. – К.: Знання-Прес, 2002. – С. 384: рис. – Бібліогр.: в кінці гл. – ISBN 966-7767-51-5.
10. Волынский Г. С. Проблемы рыночной трансформации [Текст] / Г. С. Волынский. – Х.: Фактор, 2007. – С. 232. – Библиогр.: с. 211–219. – ISBN 978-966-312-732-3.

Завантажити текст статті: