ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Стаття охоплює теоретико-методичні та практичні аспекти розвитку інституціонального забезпечення інформаційної економіки. В дослідженні розкрите сучасне розуміння феномена інформаційної економіки та для сприяння розбудові інформаційної економіки запропоновано інституціональне забезпечення, яке складається з комплексу інститутів на макро-, мезо- та мікроекономічному рівні. Важлива роль серед запропонованих інститутів відводиться інститутам інтелектуальної власності, корпоративної соціальної відповідальності, заінтересованих сторін, держави, законодавчої системи, інвесторів, вищої школи, корпоративного управління. Особливу увагу приділено поняттю веб-доступності в контексті КСВ, що забезпечуватиме рівні умови доступу до електронних ресурсів для всіх користувачів. Виявлені тенденції та особливості розвитку ринку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні, національної інформаційної сфери в частинах нормативно-правового забезпечення, державного управління та зв’язків з громадськістю. Запропоновані відповідні рекомендації.

Література: 

1. Закон України «Про інформацію» № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України від 01.12.1992 – 1992 р., № 48, ст. 650.
2. Закон України «Про Національну програму інформатизації» № 74/98-ВР // Відомості Верховної Ради України від 17.07.1998 – 1998 р., № 27, ст. 181
3. Геэць В.М. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія : у 2 ч. – Ч. 1 / за ред. В.М. Гейця, А.А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008.– 389с.
4. Федулова Л.І. Економіка знань: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2009. – 600с.
5. Ніколаєв Є.Б. Теорія інформаційної економіки як парадигма економічної теорії: приклад методологічно сумнівного аналізу / Є.Б. Ніколаєв // Економічна теорія. – 2008. - №4. – С. 19 – 30.
6. Маслов А.О. Ґенеза теорії інформаційної економіки та її місце в сучасній економічній думці. - Актуальні проблеми економіки №3 (117)/ - Економічна теорія та історія економічної думки. - 2011. С.13–23.
7. Красновський О.П., Харченко Н.О. Жахливо і прекрасно: онлайн дослідження в Україні [Електронний ресурс]/ О.П. Красновський, Н.О. Харченко // Київський міжнародний інститут соціології. – Режим доступу http://www.kiis.com.ua/
8. Данильченко Л. С. Нерівномірність поширення сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та природа цифрового розриву / Л. С. Данильченко // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2008. - № 12/2 (34). – С. 91-97.

Завантажити текст статті: