ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

Проаналізовано досвід провідних країн щодо впровадження ресурсозберігаючих систем. Обґрунтовано чинники, що призвели до високої енергоємності економіки України. Зокрема, розглянуто динаміку споживання електроенергії в Україні в до та кризовий період. Проаналізовано динаміку світового енергоспоживання. Застосовуючи метод аналізу ієрархій Т.Сааті було з’ясовано, які інноваційні системи ресурсозбереження є пріоритетними для впровадження на об’єктах нерухомості в Україні. Було порівняно п’ять альтернативних систем ресурсозбереження за п’ятьма групами критеріїв. При побудові ієрархії факторів було передбачено розподіл відповідно до вимірів сталого розвитку. Удосконалено процедуру експертного опитування для виявлення пріоритетів систем ресурсозбереження. Обґрунтовано доцільність впровадження ресурсозберігаючих технологій на основі поєднання невідновних та відновних джерел енергії. Визначено детермінанти енергетичної ефективності України. Сформульовано ключові засади програми заходів підвищення енергетичної ефективності України.

Проанализирован опыт ведущих стран относительно внедрения ресурсосберегающих систем. Обоснованы факторы, которые привели к высокой энергоемкости экономики Украины. В частности, рассмотрена динамика потребления электроэнергии в Украине в докризисный период и во время кризиса. Проанализировано динамику мирового энергопотребления. Применяя метод анализа иерархий Т.Саати, было выяснено, какие инновационные системы ресурсосбережения являются приоритетными для внедрения на объектах недвижимости в Украине. Было сравнено пять альтернативных систем ресурсосбережения относительно пяти групп критериев. При построении иерархии факторов было предусмотрено распределение согласно измерениям устойчивого развития. Усовершенствована процедура экспертного опроса для выявления приоритетов систем ресурсосбережения. Обоснована целесообразность внедрения ресурсосберегающих технологий на основе сочетания невозобновляемых и возобновляемых источников энергии. Определены детерминанты энергетической эффективности Украины. Сформулированы ключевые принципы программы мероприятий по повышению энергетической эффективности Украины.

THE FORMATION OF COMPLEX MEASURES FOR INCREASING THE ENERGY EFFICIENCY OF UKRAINE BASED ON THE ANALYSIS OF WORLD EXPERIENCE

The experience of leading countries in the implementation of energy-saving systems was analyzed. The factors that led to the high level of energy consumption in the economy of Ukraine were studied. In particular, the dynamics of electricity consumption in Ukraine before and during the crisis period was considered. The dynamics of world energy consumption was analyzed. Applying the method of analysis of hierarchies by T.Saaty was found out which innovative resource saving systems have the priority for implementation on Ukrainian real estate market. Five alternative resource saving systems were compared according to five groups of criteria. The creation of the hierarchy of factors has been provided in accordance with the measurements of sustainable development. The procedure of expert survey for identifying the priority among resource saving systems was improved. The necessity of implementing energy-saving technologies based on a combination of non-renewable and renewable energy sources was proved. The determinants of energy efficiency of Ukraine were determined. The key points of the program of enhancing the energy efficiency of Ukraine were formulated.

Література: 

Література
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 N 1446-р Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 – 2015 роки
2. BP Statistical Review of World Energy 2009 [Internet Resource] : Christof Rühl. – 2009. – Access mode: http://www.bp.com/genericarticle.do?categoryId=98&contentId=7053644
3. The Most Energy-Efficient Countries [Internet Resource] : Joshua Zumbrun. – Forbes LLC. – 2008. – Access mode: http://www.forbes.com/2008/07/03/energy-efficiency-japan-biz-energy_cx_jz_0707efficiency_countries.html
4. Комплексна державна програма енергозбереження України : постанова Кабінету Міністрів України N 148. – 1997. – 201 с.
5. Результати використання палива, теплоенергії та електроенергії. [Електронний ресурс] : Державний комітет статистики України / Статистичний збірник. – 2009. – Режим доступу до даних: http://www.ukrstat.gov.ua – Назва з екрану.
6. Інвестиції в енергетику, вартість п'ятирічки [Електронний ресурс] : Ян Липчинський. – Astrum Investment Management LLC. – 2010. – Режим доступу: http://www.ueex.com.ua/ukr/presscenter/articles – Назва з екрану.
7. Saaty T.L., Vargas L.G. Decision Making with the Analytic Network Process: Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks. – Pittsburg: Springer, 2006. – 278 p. ISBN 0-387-33859-4

Завантажити текст статті: