СТРАТЕГІЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ РИЗИКІВ У ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті піднімаються питання ризиків у інвестиційній діяльності України. На основі виконаного дослідження ми запропонували систему заходів передбачення і протидії інвестиційним ризикам та описали стратегію їх мінімізації яка повинна базуватись на відповідній стратегії компанії, містити фінансово-математичну технологію обґрунтування, прийняття, виконання та контролю здійснення управлінських фінансових рішень з метою забезпечення співставлення результативності господарської операції суб'єкта господарювання із відповідним рівнем інвестиційного ризику.

В статье затрагиваются вопросы рисков в инвестиционной деятельности Украины. На основе выполненного исследования мы предложили систему мероприятий предсказания и противодействия инвестиционным рискам и описали стратегию их минимизации которая должна базироваться на соответствующей стратегии компании, содержать финансово математическую технологию обоснования, принятия, выполнения и контроля осуществления управленческих финансовых решений, с целью обеспечения сопоставления результативности хозяйственной операции субъекта ведения хозяйства с соответствующим уровнем инвестиционного риска.

STRATEGY OF NEUTRALIZATION OF RISKS IS IN INVESTMENT ACTIVITY

In the article we are investigating the questions of risks in the investment activity of Ukraine. On the basis of current research we offered the system of prediction and counteraction to the investment risks and described strategy of the minimization. Which must be based on the proper strategy of company, contain financially mathematical technology of ground, acceptance, implementation and control of realization of administrative financial decisions, with the purpose of providing of effective economic operation of ménage with the proper level of investment risk.
For domestic businessman the problem of creatiny the effective system of prediction of investment risks needs strict decision. It is important to take into the investing practice international experience and take into the local experience that will become practice of the management system of investment risks even is not completed, but the task of creation of universal method can not be decided in principle, as every company or bank is one's own way unique, oriented to the own market niche, possibilities of the employees. But the prospect of every subject of investment activity is to a great extent determined perfection of control system by investment risks.

Література: 

1. Глібчук В. М. Моделювання і оптимізація інвестиційних ризиків на підприємствах в умовах невизначеності / В. М. Глібчук // Інститут менеджменту та економки «Галицька академія». – 2010. – 2010. - № 1. – С. 263-269.
2. Фінансові ризики та основні методи їх нейтралізації : [Електронний ресурс] / О. Бабак - Режим доступу : http://www.vuzlib.net/er/_index.htm.
3. Бетфорд Г. Ефективний ризик–менеджмент – це інструмент виживання для банків / Г. Бетфорд //Україна Бізнес Ревю. – 2011. - № 44.– С.3.
4. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : підруч. / Т. В. Майорова. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 470 с.
5. Глущевський В. В. Методологічні основи концепції управління ризиками підприємницької діяльності / В. В. Глущевський // Фінанси України. – 2009. – № 10. – С. 57–72.
6. Кириченко О. А. Інвестування : підруч. / О. А. Кириченко, С. А. Єврохін. – К.: Знання, 2009. – 273 с.
7. Захарін С. Фінансові інструменти активізації інвестиційної та інноваційної діяльності / С. Захарін // Економіка України. – 2010. - № 12. – С. 48-54.
8. Соц Б. Б. Організаційне забезпечення інвестиційного ризик – менеджменту банку / Б. Б. Соц, А. О. Тимків // Фінанси України. – 2008. - № 12. – С. 97-116.
9. Stewart Charles. Beyond regret management / Charles Stewart // The Banker. – 2008. – October. – p. 148-150.
10. Сазонець І. Л. Інвестування : підруч. / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 312 с.

Завантажити текст статті: