ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТІ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ СКЛОПРОЗОРИХ КОНСТРУКЦІЙ

У статті представлено логістичний підхід до управління діяльністю підприємстві, який спрямований на задоволення потреб споживачів через підвищення цінності продукції та послуг. Розкрито суть та здійснено порівняння понять «цінність», «корисність», «вартість» у контексті ланцюгів, подано найбільш типові складові цінностей для клієнтів. Показано напрями формування доданої цінності для клієнта, виробника та цінність зв’язку «клієнт-виробник», враховуючи економічні, позаекономічні переваги та фактор часу. Здійснено сегментацію користувачів склопрозорих конструкцій та визначено специфіку формування ланцюга створення доданої цінності, враховуючи специфічні вимоги та очікувань окремих сегментів споживачів. Показано важливість управлінських, соціальних та психологічних компетенцій підприємства у ланцюгу створення цінності для клієнтів, які для виробника склопрозорих конструкцій є індивідуальними.

В статье представлены логистический подход к управлению деятельностью предприятия, направленный на удовлетворение потребностей потребителей через повышение ценности продукции и услуг. Раскрыта суть и проведено сравнение понятий «ценность», «полезность», «стоимость» в контексте цепей, представлены наиболее типичные составляющие ценностей для клиентов. Показано направления формирования добавленной ценности для клиента, производителя и ценность связи «клиент-производитель», учитывая экономические, внеэкономические преимущества и фактор времени. Совершено сегментацию пользователей стеклопрозрачных конструкций и определена специфика формирования цепочки создания добавленной ценности, учитывая специфические требования и ожиданий отдельных сегментов потребителей. Показана важность управленческих, социальных и психологических компетенций предприятия в цепи создания ценности для клиентов, для производителя стеклопрозрачных конструкций являются индивидуальными.

VALUE FORMATION FOR CUSTOMER ON THE MARKET OF CLEAR GLASS CONSTRUCTIONS

The article deals with the logistic approach to the management of the enterprise, which aims to meet customer needs by increasing the value of products and services. Such concepts as "value", "benefit", "price" in the context of circuits are made by comparing and the essence is revealed. The most common components of value to customers are given. The directions of forming added value for the customer, producer and the value connection between "customer-producer", considering economic, non-economic benefits and time factor are shown. Segmentation of users of glass-clear structures is done. The specificity of chain formation of creation the added value, taking into account the specific needs and expectations of certain segments of consumers are determined. The importance of administrative, social and psychological competencies of enterprise in the chain of creation values for customers is shown. And these values for the producers of glass-clear structures are individual.

Література: 

1. Павленко А.Ф. Маркетинг / А.Ф Павленко, І.Л Решетнікова., А.В. Войчак та ін.; За наук.ред. д-ра екон. наук, проф.., акад. АПН Україна А.Ф. Павленка; Кер. авт.кол. д-ра екон.наук, проф. Решетнікова І.Л.- К.: КНЕУ, 2008.-600 с.;
2. Сток Дж.Р. Стратегическое управление логистикой/ Дж.Р. Сток, Д.М Ламберт Пер.с 4-го англ.. узд. – М.: ИНФРА-М, 2005, ХХХІІ, 797 с.;
3. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії:/ Є.В Крикавський. Підручник – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» ( Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інститут післядипломної освіти),»Інтелект-Захід», 2004. – 416с.;
4. Калда К.О. Логістичний підхід до формування ланцюгів створення цінності та вартості авіатранспортної продукції /К.О. Калда// Вісник Хмельницького національного університету №1 2009.-с.206-211.;
5. Криворучко Я.Ю. Концепція цінності у маркетингу /Я.Ю. Криворучко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 2007.-с.100-106.;
6. Котлер Ф. Маркетинг:от А до Я / Ф Котлер Пер. с англ.. Под ред.. Т.Р. Тэор.- СПб.: Изд. Дом «Нева», 2003.-224 с.;
7. Портер М. Стратегія конкуренції./ М.Портер// Методика аналізу і діяльності конкурентів: Пер. з англ. А.Олійник, Р. Сільський.- К: Основи, 1998.-390 с;
8. Репин В.В. Описание и анализ бізнес-процессов: цепочки ценности и Work Flow// www finexpert.ru.;
9. Формування ланцюга поставок: питання теорії та практики. Монографія./Н.Чухрай О.Гірна -Львів: «Інтелект-Захід», 2007.-232с.;
10. Чухрай Н.І. Розроблення та доставка «інтегрованих рішень для споживачів» в ланцюзі вартості / Н.І. Чухрай// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Проблеми економіки та управління №698 2011 – с. 329-338;
11. Томсон А.А.,. Стратегичиский менеджмент./ А.А. Томсон, А. Дж. Стрикленд// Искусство разработки и реализации стратеги: Учебник для вузов: Пер. с. англ./ Под. ред..Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,1998.-576 с;
12. Інтернут ресурс: www.economy.nayka.com.ua.

Завантажити текст статті: