ПРИЙНЯТТЯ ЦІНОВИХ РІШЕНЬ З УРАХУВАННЯМ ДИНАМІКИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

В статті розглянуто особливості взаємодії конкуруючих підприємств в різних ринкових умовах та різновиди їх реакцій, проаналізовано вплив ціни на конкурентну позицію підприємства. Удосконалено підхід до оцінки еластичності попиту на основі врахування динаміки конкурентного середовища, що дозволяє більш точно оцінити наслідки зміни цін і підвищити ефективність цінових рішень. Практичну реалізацію результатів дослідження проілюстровано на прикладі виробників побутових газових котлів.

В статье рассмотрены особенности взаимодействия конкурирующих предприятий в разных рыночных условиях и разновидности их реакций, проанализировано влияние цены на конкурентную позицию предприятия. Предложено в процессе оценки эластичности спроса учитывать динамику конкурентной среды. Практическая реализация результатов исследования проиллюстрирована на примере производителей бытовых газовых котлов. Предложенный подход позволяет более точно оценить последствия изменения цен и повысить эффективность ценовых решений.

MAKING PRICE DECISION WITH TAKING INTO ACCOUNT DYNAMIC OF COMPETITIVE ENVIRONMENT

The special features of competitive enterprises interaction in different market conditions and variety of their reactions are considered in the article. Price impact on enterprise competetive position is analyzed. The importance of price decisions in competitive conditions is explained by its consequences for consumers, dealers, competitors. Many of this consequences are not predicted and it is very difficult to remove undesirable tendencies after its display. So the features of the competitive environment require taking into account competitors and consumers reaction on price changing in the process of taking price decision. As result of research the methodical approach of price elasticity of demand estimation is improved. Economic essence of concepts «residual elasticity» are specified in the article. Residual elasticity index allows to take into account dynamic of competitive environment in pricing process, to estimate consequences of price changing more accurately and to raise efficiency of price decision. Practical realization results of research is illustrated on domestic gas-boilers manufacturers. Results of research have practical meaning for enterprises which function in competitive market conditions.

Література: 

1. Артус М.М. Формування механізму ціноутворення в умовах ринкової економіки: [Монографія] / М.М. Артус. – Т.: Економічна думка, 2002. – 354с.
2. Гончаров В.М. Стратегічні засади ціноутворення за умов розвитку та невизначеності в системі інноваційного розвитку економічної системи України: [Монографія] / Гончаров В.М., Солоха Д.В., Гладка С.Л., Висоцький О.П. – Луганськ: Вид-во СНУ ім..В Даля, 2007. – 208 с.
3. Жданко Є.С. Розвиток механізмів ціноутворення в управлінні виробничо-господарською діяльністю підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Є.С. Жданко. – Маріуполь, 2008. – 20 с.
4. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг/ Жан-Жак Ламбен; [Пер. с фр.]. – СПб.: Наука, 1996. – 590с.
5. Скачков О. М. Удосконалення методів ціноутворення в умовах невизначеності ринкової кон’юнктури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 „Економіка та управління підприємствами” / О.М. Скачков. – Київ, 2007. – 16 с.
6. Герасименко А. Оцінка ефективності державного контролю за процесами концентрації в Україні / А. Герасименко, Р. Осінський //Конкуренція. – К.:АМКУ України, 2011.- №1
7. Day G., Reibstein D. Wharton on Dynamic Competitive Strategy / George Day, David Reibstein. – New York.: Wiley, 2004

Завантажити текст статті: