ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В НАУКОЄМНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

У статті визначено що собою являє товар в наукоємних організаціях, специфіку даних товарів. Розкрито основні підходи та принципи до формування маркетингової інформаційної системи в наукоємних організаціях. Схематично зображено як має виглядати маркетингова інформаційна система в наукоємних організаціях, тобто її структура, взаємозв’язки, інформаційні потоки, форми та види збору маркетингової інформації, учасники процесу обміну інформації.

В статье определено что собой представляет товар в наукоемких организациях, специфика данных товаров. Раскрыты основные подходы и принципы к формированию маркетинговой информационной системы в наукоемких организациях. Схематически показано как должна выглядеть маркетинговая информационная система в наукоемких организациях, ее структура, взаимосвязи, информационные потоки, формы и виды сбора маркетинговой информации, участники процесса обмена информацией .

PECULIARITIES OF MARKETING INFORMATION SYSTEM IN SCIENCE ABSORBING ORGANIZATIONS

It is indicated that marketing information system plays an important role in any organization. Defined, what a product is in knowledge-intensive organizations and specificity of these products. Moreover, consideration is given to forming of marketing information system in science absorbing organizations. Noted, how approaches to build a marketing information system relate to the specificity of products and which of them are relevant. Furthermore, attention is focused on the peculiarities of information system in scientific organizations, specifically, in information and its sources, in the way of processing and communication of information. Determined that to build a marketing information system to use a marketing approach. Considered, which internal, related to solving marketing problems, information used in knowledge-intensive organizations Schematically shown how a marketing information system should look in knowledge-intensive organizations, ie its structure, relationships, information flows, forms and types of gathering marketing information, the participants of the informational exchange. Defined, which tasks should marketing information system solve in knowledge-intensive organizations.

Література: 

1. Закон України «Про науково-технічну інформацію» [Електронний ресурс] – 2011 – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3322-12
2. Корнєв О.В. Корпоративні інформаційні системи [Електронний ресурс] – 2011 – Режим доступу: http://intkonf.org/kornev-ov-korporativni-informatsiyni-sistemi/
3. Матвійчук-Соскіна Н.О. Аналіз сучасних підходів до створення маркетингових інформаційних систем [Електронний ресурс] – 2010 – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/APE/2009_8/266-272.pdf
4. Мхитарян С.В. Маркетинговая информационная система: Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. Центр ЕАОИ. 2008. 112 с.
5. Об облачных вычислениях [Електронний ресурс] – 2010 – Режим доступу: http://www.parallels.com/ru/spp/understandingclouds/
6. Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. Посіб. – 3-тє вид., перероб. – К.: Знання, 2006. – 327 с.
7. Klaus Schwab. The Global Competitiveness Report 2009 [Електронний ресурс]/ World Economic Forum. — 2010. — Режим доступу: http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf

Завантажити текст статті: