ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуто теоретичні основи забезпечення економічної безпеки підприємства. По-казано діалектичний зв'язок оподаткування й економічної безпеки підприємства. Визначено податкові ризики в системі функціональних цілей економічної безпеки підприємства.

Рассмотрены теоретические основы обеспечения экономической безопасности предприятия. Показан генезис диалектической взаимосвязи налогообложения и экономиче-ской безопасности предприятия. Определены налоговые риски в системе функциональных целей экономической безопасности предприятия.

TAX POLITICS IS IN CONTEXT OF PROVIDING OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE

The problem of supply economic security is appear in a situation which is associated with business risks, unfair competition, and weak or lack of the necessary of legal framework for busi-nesses.
The main goal of economic safety is ensuring its stable and the most effective operation in the present and a high potential for future development.
The historical views on the tax system were researched bearing in mind that taxes are the most important lever control of social reproduction of all aspects of economic security as a enter-prises and the country as a whole. The consequences of tax risks are expressed primarily in the fi-nancial losses the company, reducing its net income, reducing the investment attractiveness of en-terprises, the loss of its financial stability and other adverse effects.
Given the complexity and importance of this problem were identified tax risks in the system functional goals of economic safety of enterprise that allow more accurately determine fiscal orien-tation of enterprises under a certain level of economic security.

Література: 

1. Грунин О.А. Экономическая безопасность организации / О.А. Грунин, С.О. Грунин – СПб.: Питер, 2002. – 160 с.
2. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство/ Геєць В.М., Кизим М.О., Клебанова Т.С., Черняк О.І. та ін..; За ред.. Гейця В.М.: Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 240 с.
3. Cоснин А.С. Менеджмент безопасности предпринимательства: Учеб пособие / А.С. Соснин, П.Я. Прыгунов – К.: Изд-во Европ. ун-ту, 2002. – 357 с.
4. Ярочкін В.І. Основи безпеки бізнесу та підприємництва / В. І. Ярочкін, Я. В. Бузанов – К.: Фонд «Світ», 2005. – 208 с.
5. Гапоненко В.Ф. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы / В. Ф. Гапоненко, А. А. Беспалько, А. С. Власков – М.: Ось-89, 2007. – 208 с.
6. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2 / С.В.Мочерний (відп. ред..) та ін. - К.: Видавничий центр "Академія", 2001. – 848 с.
7. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит [пер. с англ.]. - М.: Эксмо, 2007. – 960 с.
8. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное / Д. Рикардо [пер. с англ.]. - М.: Эксмо, 2007. - 960 с.
9. Маршалл А. Основы экономической науки /А.Маршалл [пер. с англ.]. - М.: Эксмо, 2007. - 832 с.
10. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции /Дж. Робинсон [пер. с англ]. - М.: Прогресс, 1986. - 472 с.
11. Горобінська І. В. Аналіз податкового навантаження та його вплив на динаміку ділової активності / І.В. Горобінська // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №10. - С. 26-32.
12. Загородній А.Г. Податки та податкове планування підприємницької діяльності: Монографія / А.Г. Загородній, А.В. Єлісеєв. - Львів: Центр бізнес-сервісу, 2003. - 152 с.

Завантажити текст статті: