УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Запропоновано шляхи підвищення ефективності облікової системи підприємств залізничної галузі реформування та трансформації галузі до ринкових відносин.

The offered ways of increase of efficiency of the registration system of enterprises of railway industry of reformation and transformation of industry are to the market relations.

Література: 

1. Бухгалтерський облік в Україні [Текст]: навч. посіб.; за редакцією Р. Хом’яка. – Львів: Нац. ун-т «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2003. – 820 с.
2. Про облікову політику Державної адміністрації Залізничного транспорту України: Наказ Укрзалізниці № 052-Ц від 19.01.2007 р.
3. Залізничний транспорт України на порозі реформування [Текст] / Ю. М. Цвєтов, М. В. Макаренко, А. Д. Лашко та ін. – ДЕТУТ, 2008. – 189 с. 4. Організаційно-економічний механізм реформування залізничного транспорту [Текст] / М. В. Макаренко, Т. І. Лозова, Г. Ю. Олійник та ін. – К.: КУЕТТ, 2007. – 428 с. – ISBN978-966-7737-81-8.
5. Методичні положення по інвентаризації необоротних активів на стадії підготовки підприємств, організацій та установ Укрзалізниці до реформування та створення Державної акціонерної компанії «Українські залізниці» [Текст]. – К.: ДЕТУТ, 2008. – 129 с.
6. Бараш Ю. С. Управління залізничним транспортом країни [Текст] / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. транспорту ім. В.Лазаряна. – 2-е вид., перероб. і доп. – Д., 2006. – 259 с. – ISBN 966-8471-14-8.
7. Проблеми та основні напрямки реформування системи залізничного транспорту України [Текст] / Ю. М. Цвєтов, М. В. Макаренко, М. Ю. Цвєтов та ін. – К.: КУЕТТ, 2007 – 222 с. – ISBN 978-966-7737-74-0.

Завантажити текст статті: