ОЦІНКА ВІДКРИТОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Зроблено оцінку ступеня відкритості економіки України. Проведено порівняння ступеня відкритості економіки України з відкритістю економік інших країн. В якості критеріїв відкритості обрано співвідношення експорту і ВВП, імпорту і ВВП. Країни світу згруповано за величиною товарного експорту, товарного імпорту, ВВП і кількості населення. Проаналізовано основні причини і наслідки надмірної відкритості. Зроблено про-гноз динаміки відкритості економіки у короткостроковій перспективі.

Сделано оценку степени открытости экономики Украины. Проведено сравнение степени открытости экономики Украины с открытостью экономик других стран. В ка-честве критериев открытости были использованы соотношения экспорта и ВВП, импорта и ВВП. Страны сгруппированы соответственно величине товарного экспорта, товарного импорта, ВВП и количества населения. Проанализированы основные причины и последствия чрезмерной открытости. Сделан прогноз динамики открытости экономики на ближайшую перспективу.

AN ASSESSMENT OF OPENNESS OF THE ECONOMY OF UKRAINE

An assessment of openness of the economy of Ukraine is realized. Comparison of the de-gree of openness of the economy of Ukraine with openness of other countries is made. Ratios of export and GDP, import and GDP are used as criteria of openness. Countries are grouped according to size of merchandise export, merchandise import, GDP, the number of population. Thirteen countries of Europe, Asia, Oceania, South America are included to first group, fifteen countries of Europe, Asia, Oceania, South America and Africa are included to second group, four countries of Europe, South America and Africa are included to third group, ten countries of Europe, Asia, North and South America and Africa are included to fourth group. Ratios of export and GDP amounts to 42,3 % for first group (this indicator amounts to 42,3 % for Ukraine). Ratios of import and GDP amounts to 0,42 for second group (this indicator amounts to 0,51 for Ukraine). Ratios of export and GDP not exceed 39,5 % and ratios of import and GDP not exceed 0,43 for third group. Ratios of export and GDP amounts to 33,7 % and ratios of import and GDP amounts to 0,34 for fourth group. Principal causes and consequences of excess openness are analysed. Short-term forecast of dynamics of openness of the economy is made.

Література: 

1. Статистичний щорічник України за 2009 рік : відомче видання / Державний комі-тет статистики України ; відп. за вип. Н. П. Павленко ; за ред. О. Г. Осауленка. - К. : Державне підприємство "Інформаційно-аналітичне агентство", 2010. - 566 с.
2. Україна у цифрах у 2010 році : відомче видання / Державний комітет статистики України ; відп. за вип. Н. П. Павленко ; за ред. О. Г. Осауленка. - К. : ТОВ Август Трейд, 2011. - 252 с.
3. Валовий внутрішній продукт і валовий національний доход України за 1 квартал 2011 року : експрес-випуск від 30.06.2011 р., № 164 : відомче видання [Електронний ре-сурс] / Державний комітет статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
4. List of countries by real GDP growth rate (Electronic resource) / WikipediA. – Mode of access: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(real)_growth_rate
5. Eastern Europe Consensus Forecasts / Consensus Economics Inc. ; editor Che-Wing Pang. – 2011. - May 16. – 24 p.
6. Сиденко, В. Р. Глобализация – европейская интеграция – экономическое развитие: украинская модель [Текст]. Т. 2. Европейская интеграция и экономическое разви-тие / В. Р. Сиденко. - К. : Ин-т экон. и прогнозиров. НАН Украины, 2011. - 448 с.
7. Шостак Л. Відкрита економіка: перспективи позиціювання України у світовій гос-подарській системі / Л. Шостак, О. Бадрак // Економіка України. - 2009. - № 7. - С. 38 – 48.
8. International Financial Statistics / International Monetary Fund. – 2010. - Vol. LXIII. - № 12. – December. – 1418 p.
9. Колумбия [Электронный ресурс] / ВикипедиЯ. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
10. Продаж споживчих товарів, які вироблені на території України, у торговій мережі за 2010 рік : експрес-випуск від 19.05.2011 р., № 123 : відомче видання [Електронний ре-сурс] / Державний комітет статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

Завантажити текст статті: