ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Досліджено особливості процесу становлення і розвитку малого підприємництва в Україні, виявлені глибинні недоліки діючого фінансового механізму, зокрема негативного впливу чинної податкової системи на темпи розвитку цього сектору економіки. На підставі аналізу міжнародного досвіду запропоновані напрями та методи удосконалення фінансового механізму стимулювання розвитку малого підприємництва в Україні.

Исследованы особенности становления и развития малого предпринимательства в Украине, найдены глубинные недостатки действующего финансового механизма, в том числе отрицательного влияния действующей налоговой системы на динамику развития этого сектора экономики. На основании анализа мирового опыта предложены направления и методы усовершенствования финансового механизма стимулирования развития малого предпринимательства в Украине.

FINANCIAL MECHANISM OF THE SMALL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT STIMULATION

Features of the small entrepreneurship establishment and development were explored. There also were exposed some significant disadvantages of the operating financial mechanism, especially the negative influence of the valid tax system on the growth rate of this particular sector of economy. The critical analysis of the domestic experience of tax administration by the bodies of tax service of Ukraine is conducted. The basic problems that affect negatively on small entrepreneurship development are indicated. There were developed economic-mathematical models of the strategic and tactical influence on the declining of tax impact level on the small entrepreneurship that will provide constant growth of state budget income as a result of clear taxation and the reduction of the shadow economy value. Based on the analysis of the international experience the ways and methods of the financial mechanism of the small entrepreneurship development stimulation were proposed.

Література: 

1. Закон України “Про підприємництво” від 7 лютого 1991р. №698-ХІІ.(із внесеними змінами) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 14. – Ст. 168.
2. Закон України “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” №2157-ІІІ від 21грудня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 7. – Ст. 35.
3. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002. – 470 с.
4. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва: указ Президента України від 3 липня 1998 р. №727.
5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VІ. Голос України / № 229-230 від 4 грудня 2010 р. – С. 4-62.
6. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З. С. Варналій. – К.: Знання, 2001. – С. 174.
7. Вишневський В. Принципи оподаткування: обгрунтування і емпірична перевірка / В. Вишневський // Економіка України. – 2008. – № 10. – С.55-72.
8. Гончаров Н. Державне регулювання малого підприємництва в Україні: тенденції, проблеми та перспективи / Н. Гончаров // Малий і середній бізнес. – 2002. – № 5-6. – С. 91-108.
9. Єфименко Т.І. Основні напрямки трансформації податкової системи в Україні / Т. І. Єфименко // Фінанси України. – 2007. – № 9. – С. 10-11.
10. Молдован О. Податки і збори: менше не завжди краще / О. Молдован // «Економічна правда» 15.11.2010, с. 1.
11. Музиченко О.В. Тенденції розвитку податкових систем країн – членів Європейського союзу / О. В. Музиченько, О. Я. Мельник // Зовнішня торгівля. – 2007. – 136 с.
12. Симоненко В. Податковий кодекс України: що залишилося за «бортом» проекту / В. Симоненко // Голос України №158, 27 серпня 2010 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.lesovod.org.ua/node/7347.
13. Статистичний щорічник України за 2009 рік / За ред. О. Г. Осауленко. Державний комітет статистики України. – К: – 2010. – 567 с.
14. Яловий Г. К. Реформування податкової системи України – важливий та необхідний крок переходу до постіндустріального суспільства./ Г. К. Яловий, Д. А. Бабій // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2011. –№8. – С. 84-95.
15. Transition Report 2009. European Bank for Reconstruction and Development, 2010 (London, United Kingdom).
16. Semikolenova Y. Taxation of small and medium enterprises / Y. Semikolenova.– Paper presented at a conference of the Economics Education and Research Consortium (EERC) MA Program in National University of Kiev-Mohyla Academy. – Kiev. – 1999.

Завантажити текст статті: