ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Узагальнено досвід країн із розвинутою економікою щодо реалізації політики адаптивного управління стратегічним потенціалом промисловості в контексті забезпечення довготривалої конкурентоспроможності національної економіки та економічної безпеки країни. Систематизовано основні перешкоди на шляху реалізації політики адаптивного управління стратегічним потенціалом промисловості України та запропоновані основні напрями підвищення її дієвості.

Обобщен опыт стран с развитой экономикой по реализации политики адаптивного управления стратегическим потенциалом промышленности в контексте обеспечения долговременной конкурентоспособности национальной экономики и экономической безопасности страны. Систематизированы основные препятствия на пути реализации политики адаптивного управления стратегическим потенциалом промышленности Украины и предложены основные направления повышения ее действенности.

TRANSFORMATION OF A SYSTEM FOR ADAPTIVE MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF THE STRATEGIC POTENTIAL OF THE INDUSTRY OF UKRAINE

Experience of countries with the developed economy in realization of policy of adaptive The place of the process of developing a strategy for industrial development and economic security system in the system of strategic management of the economy. The experience of countries with developed economies to implement the policy of adaptive management of the strategic potential of industry in the context of long-term national economic competitiveness and economic security systematized the main obstacles to policy implementation of adaptive management potential strategic industry of Ukraine and proposed key areas to enhance its effectiveness. Vector defined strategic development of industrial production and reasonable alternatives to building a modern model of economic development, which will be based mainly on the use of internal sources and provide increased life proved that further research should aim to develop scientifically based recommendations aimed at ensuring balanced interaction of all components (scientific, technical, production, innovation, energy, etc.)., development and implementation mechanism for strategic management capacity in all industries.

Література: 

1. Варналій З. С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення: монографія / З. С. Варналій, Д. Д. Буркальцева, О. С. Саєнко. – К.: Знання України, 2011. – 299 с.
2. Гальчинській А. С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи: методологічні аспекти / А. С. Гальчинській. – Інститут стратегічних оцінок. – К. Либідь, 2006. – 310 с.
3. Геєць В. М. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / В. М. Геєць – К.: Ін-т економ.прогноз.; Фенікс, 2003 – 1008 с.
4. Жаліло Я. А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави: монографія / Я. А. Жаліло. – К.: НІСД, 2009. – 336 с.
5. Микитенко В. В., Алимов О. М. Стратегічний потенціал – сукупні можливості національної економіки по досягненню цілей збалансованого розвитку / В. В. Микитенко, О. М. Алимов // Продуктивні сили України. – К.: – РВПС НАН України, 2006. – № 1. – С. 135–151.
6. Отенко І. П. Стратегічне управління потенціалом підприємства: Наукове видання / І. П. Отенко. – Харків: Вид-во ХНЭУ, 2006. – 256 с.
7. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу до сайту: http://www.ukrstat.gov.ua
8. Структурна гармонізація економіки України як чинник економічного зростання; за ред. І. В. Крюкової. – К.: «Експрес», 2007. – 520 с.
9. Формування потенціалу соціально – економічних та організаційних змін: монографія / за заг. ред. д.е.н. І. А. Ігнатьєвої, д.е.н. В. В. Микитенко. – К.: РВПС України НАН України і КНУТД МОН України, Вид-во ПП Вищемирський В. С., 2010. – 694 c.

Завантажити текст статті: