ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

У статті досліджено теоретичний та історичний аспекти феномену соціально орієнтованої економіки. Представлено фактори соціально-економічного розвитку підприємств. Визначено імперативи розвитку підприємств в умовах розбудови соціально орієнтованої економіки.

В статье исследовано теоретический и исторический аспекты феномена социально ориентированной экономики. Представлены факторы социально-экономического развития предприятий. Определены императивы развития предприятий в условиях социально ориентированной экономики.

THE IMPERATIVES FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF RE-ERECTION OF THE SOCIALLY ORIENTED ECONOMY

This article explores the theoretical and historical aspects of the phenomenon of socially oriented economy. Generalized and systematized approaches to the definition of «socially oriented economy». The essence of the term «socially oriented economy». It was noted that socially oriented economy is the most advanced form of market economy that allows fully combine the principle of free market economy with the principle of social justice. The basic directions of social-oriented economy. Presented basic principles of operation and socially oriented economy, which are combined in separate groups: legal, organizational, managerial, financial, economic, technical, technological, social, environmental, humanitarian, information. The groups of factors of business in modern conditions of building a socially oriented economy in Ukraine. Determined imperatives of domestic enterprises in terms of socially-oriented economy. Noted that theoretical and practical importance of the research is to determine the particular relevance of the concept of socially-oriented management in ensuring the improvement of living standards, coordination of social and economic interests of all stakeholders.

Література: 

1. Барський Ю.М. Теоретичні засади дослідження змісту соціально орієнтованої економіки [Електронний ресурс] / Ю.М. Барський // Економічний форум. – 2011. – №2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekfor/2011_2/index.htm
2. Гаврилко П.П. Фактори інноваційного розвитку промисловості / П.П. Гаврилко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.11. – С. 200 – 205.
3. Гріневська С. Наднорматив соціальних витрат – патологія державного управління в економіці / С. Гріневська // Публічне управління : терія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во «ДокНаукДержУпр», 2010. – № 3–4. – 432 с.
4. Осінська О.Б. Теоретичні концепції соціального ринкового господарства / О.Б. Осінська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. − Вип. 19.7. – С. 186 – 192.
5. Принципи Глобального Договора ООН. – Режим доступа: http://www.unglobalcompact.org/Languages/russian/ten_principles.html
6. Сімченко Н.О. Соціально орієнтовані системи управління підприємствами: моногр. / Н.О. Сімченко – Київ: ТОВ «ДКС центр», 2010. – 340 с.
7. Сімченко Н.О. Концептуальні ознаки соціально орієнтованих систем управління підприємствами / Н.О. Сімченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки., 2010. – №5. Т.1. – С. 142 – 146.
8. Третяк В.П. Вплив соціальної сфери на соціалізацію трансформації економіки України [Електронний ресурс] / В.П. Третяк // науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2009. – №5(95). – С. 85 – 93. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/APE/2009_5/5-09.htm
9. Шульга Ж.О. Особливості становлення соціально орієнтованої ринкової економіки / Ж.О. Шульга // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2009. – № 4(8). – С. 41 – 45.
10. OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Management Systems) – международный стандарт по разработке систем управления охраной здоровья и безопасностью персонала.
11. SA 8000 (Social Accountability 8000) (Социальная ответственность 8000) – стандарт для оценки социальных аспектов систем управления.

Завантажити текст статті: