Економічний вісник НТУУ "КПІ" за 2007 рік

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Алексеев В.Б. УСУСПІЛЬНЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ - З

Дучинська Н.І. ВАЛОВЕ НАГРОМАДЖЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ І ТЕМПИ СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ - 7

Канченко Т.В. Мицик О.О. КОНКУРЕНТНИЙ МЕХАНІЗМ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ - 10

Круш П.В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ РЕГУЛЮВАННЯ СУЧАСНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ - 15

Ткаченко Т.П. СЕРЕДНІЙ КЛАС В СОЦІАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ СУСПІЛЬСТВА - 21

Шевчук О.А. РІВЕНЬ ЖИТТЯ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ - 24

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Алимов О.М., Індутна К.І. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ВИДАВНИЧІЙ СПРАВІ - 29

Анкудович Т.Є. ОЦІНКА СТАНУ РИНКУ ПРАЦІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЙ ЙОГО РОЗВИТКУ - 33

Богачев P.M. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНЫ В СОВРЕМЕННУЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ - 37

Dusan Baran Pavol Olejnik SLOVAK REPUBLIC AND TAX AND PARAFISCAL BURDEN - 46

Іваницька О.В. МОНТОРІНГ УПРАВЛІННЯ БАНКРУТСТВОМ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ САНАЦІЇ - 51

Корд Камран РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИЯМИ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ИРАНА - 56

Пузіна Г.В. СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В ЖКГ - 60

Столяров B.C. ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ - 66

Слєпушкіна А.С. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ ВІЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА І ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ - 71

Хринюк О.С. ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ ЯК СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - 75

Яловий Г.К., Єрешко Ю.О. ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ - 80

Березовський К.В. ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ - 86

Біловодська О.А. ОЦІНКА СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ - 89

Данько М.С. РОЛЬ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ - 91

Козьякова Т.В. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ - 101

Олексюк В.В., Ковальчук К.Ф. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ - 104

Смоляр Л.Г. КРЕАТИВНА МЕРЕЖА - НОВА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕПОХУ ДИСКРЕТНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ - 107

Тульчинська С.О. БАГАТОКАНАЛЬНЕ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ - 113

Яковлев A.І., Косенко О.П. ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА МАКРОРІВНІ МЕТОДОМ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ІНДИКАТОРІВ РОЗВИТКУ - 115

ГАЛУЗЕВА ЕКОНОМІКА

Богославська О.Ю. РАЦІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ.

Кривда В.І., Нараєвський С.В., Кривда О.В. ВИКОРИСТАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ - 125

Лободзинська Т.П.ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ В УМОВАХ ЕНЕРГОРИНКУ УКРАЇНИ - 131

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Doucek P. Novotny О. ENTERPRISE INFORMATICS EFFECTIVENEES MEASUREMENT PRE-REQUISITES - 135

Євдокимов Ф.І., Розумна Н.В.ЗЛИТТЯ Й ПОГЛИНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ Й ПРАКТИКИ - 139

Кучер В.А.ОЦІНКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ СТРУКТУРНОЇ МОДЕЛІ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ -

Любимова К.О.СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА - 151

Пічугіна М.А.ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРІВ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ - 155

Сопко В.В. Романьок С.В.ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕСОВИХ ПРОЦЕСІВ

Бурда А.І. OCOБЛИBOCTI ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОНЕЧІТКИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ХЛІБОПЕКАРНОЇ ГАЛУЗІ - І65

Гальчинський Л.Ю., Прихнич A.M. ЗАДАЧА КОНТРОЛІНГУ ПРОДАЖІВ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ - 168

Дзюбан І. Ю., Кияшко Т. А. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМОЮ В СТРАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ - П2

Жучкова І. В., Конопльова Л.С. ШЛЯХ ДО ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ І ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ - 179

Немченко О.Л., Стець О.В. МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ СУПЕРМАРКЕТУ - 183

Капустян В.О., Заборовець М.О.СТАБІЛІЗАЦІЯ ХАОТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ РОЗПОДІЛЕНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ - 188

Осіпенко Д.В. ДИНАМІЧНА ЧОТИРЬОХКОНТУРНА МОДЕЛЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ: АНАЛІЗ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ - 194

Пасенченко Ю.А., Кошик Т.С. КОРЕЛЯЦІЙНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ РИЗИКУ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ - 199

Войтко С. В. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ОКРЕМІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ - 205

Гарбар С.В. ТРАНСФОРМАЦІЯ ТНК В ПРОЦЕСІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ - 208

Герасимчук В.Г., Сердюк Б.Ч.РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ - 214

Миклош Чисарик ОБЩИЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН ЕВРОПЫ - 219

Синтаи Иштван, Марианна Шомоши Верешне COMPARING ANALYSIS OF THE MISKOLC-HARKO V ECONOMIC REGION, ASA JOINT RESEARCH OF THE TWO

МАРКЕТИНГ

Бакалінський О.В. ЗАПРОВАДЖЕННЯ АУТСОРСИНГУ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ - 229

Діброва Т.Г. РЕКЛАМНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ: РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ - 232

Зозульов О.В.,Базь М.О. ТИПИ ТА МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ - 236

Комяков О.О., Язвінська Н.В., Гребньов Г.М. ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ - 244

Куденко Н.В., Комліченко К.І. СЕГМЕНТУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ РИНКУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ МОРОЗИВА -              248

Кубишина Н.С. ВПЛИВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ - 252

Нестерова Ю.В. БРЕНД ЯК АКТИВ ПІДПРИЄМСТВА - 257

Сакалош Т.В. РИНОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ: СТРУКТУРА, АНАЛІЗ ТА ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ - 262

Серебренніков Н.С. КОМПЛЕКСНА ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ - 270

Царьова Т. О. СПЕЦИФІКА ПРОМИСЛОВОГО РИНКУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПОВЕДІНКУ ПРОМИСЛОВИХ СПОЖИВАЧІВ - 275

Юдіна Н.В., Несин Г.М. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕКЛАМНОГО РИНКУ УКРАЇНИ - 280

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ

Антошко Т.Р. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЩ ПЕРСОНАЛУ - 288

Артеменко Л.П. ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КАДРОВІ АСПЕКТИ - 292

M. Bobrek, K. Bobrek - Macanovic IMS DESIGN FOR EXCELLENT PERFORMANCES - 297

Ганієва А.Р. ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ВИБОРУ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ - 301

Гончар А. Ф. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ МЕНЕДЖМЕНТУ - 306

Гречко А.В. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ІНСТИТУТ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ВІДНОСИН ТА ЧИННИК УСПІШНОГО РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЇ - 311

Довгань Л.Є., Малик І.П. ВПЛИВ ВНУТРІШНІХ ТА НЕФОРМАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ - 314

Жуйкова К.В. ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ЛИЗИНГОВЫМИ КОМПАНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ МЕТОДОМ АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ - 318

Кавтиш О.П. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ МОДЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ.322

Кам'янська О.В. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ - 326

Картохіна Н.В. ГОСПОДАРСЬКИЙ РИЗИК В СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ - 330

Корогодова О.О. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ. ЕФЕКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ - 334

Коростинська Ю. О. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ - 338

Підлісна О.А. Тюленева Ю.В. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ: ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ ПІДХОДІВ - 343

Савицька О. М., Груба Н.С. ЦЕНТРИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ - 350

Сімченко Н. О. НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЗАЄМОДІЙ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ - 356

Швець Л.В. ГАРМОНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА -  

ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Гавриш О.А. Чайковська М.А. ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ПОВЕРХНЕВОЇ ОЧИСНО-ЗМІЦНЮЮЧОЇ ОБРОБКИ В МАШИНОБУДУВАННІ - 365

Синельников Б.В. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА УЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА КАК ФАКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ - 367