Економічний вісник НТУУ "КПІ" за 2006 рік

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Анкудович Т.Є., Афанасьева Л.В., Білань М.Я. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 3

Белоусенко М.В. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ РЫНКА 9

Веклич О.О., Васечко I.I. СТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 15

Гресь С.В. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 19

Дучинська Н.І. ТРАНСОРМАЦІЙНА МІСІЯ НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ 22

Круш П.В. ІНСТИТУЦЮНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 26

Косіцина І.О. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ 31

Максименко І.А. ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ: СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК 35

Мірошниченко О.Ю. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 40

Мицик О.О. ФОРМИ ПРОЯВУ КОНКУРЕНТНОГО МЕХАНІЗМУ ДОМАРКСИСТСЬКОЇ ДОБИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ 44

Синельников Б.В. ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В УКРАИНЕ: ИСТОРИКО-ЕКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 49

Слєпушкіна А.С. ІНСТИТУЦЮНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПОСТІНДУСТРАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВ ЯК ІНФОРМАЦІЙНОГО 57

Чухрай Н.І. ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО КЛАСУ ПРИ ПОБУДОВІ ЕКОНОМІКИ, ЩО ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ЗНАННЯХ 61

Шевчук О.А. РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ 65

Шовкун І.А. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЕКОНОМІК 68

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Вербіцька М.В. ВПЛИВ ТИПУ ДЕРЖАВИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ СЕКТОРОМ 73

Кожемяченко О.О. АНАЛІЗ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ МУНІЦИПАЛІТЕТІВ НА БАЗІ РЕСУРСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ МІСТА 79

Левіна І.В. РОЛЬ ДЕРЖАВИ У РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НАЦІЇ 83

Носраті Хабіболлах ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН 87

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Samulevicius J. GLOBAL BUSINESS PROCESS OUTSOURCING: PROBLEMS AND CHALLENGES FOR EMREGING MARKETS 93

МАРКЕТИНГ

Арчевська М.В. ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 99

Бойко І. ОПТИМАЛЬНІ ВИТРАТИ НА РЕКЛАМУ 103

Діброва Т.Г. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОГО ЗВЕРНЕННЯ: ПРАКТИКА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 108

Журило В.В., Юдіна Н.В. ДОСЛІДЖЕННЯ АСОЦІАЦІЇ СПОЖИВАЧІВ УКРАЇНИ З БРЕНДАМИ ПРОДУКТІВ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ 114

Зозульов О.В. МЕТОДИКА РИНКОВОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТОВАРУ 119

Комяков О.О., Гребньов Г.Н. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОЇ ЛОГІСТИКИ У ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗПОДІЛУ 125

Кубишина Н.С. МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ НОВИХ ТОВАРІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ 128

Момот В.Є. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ДИНАМІКИ СПОЖИВЧОЇ БАЗИ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ТА ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОВОДЖЕННЯ СПОЖИВАЧІВ 133

Перерва П.Г., Кобелєв В.М. МОДЕЛЮВАННЯ ВАРТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ НА РАННІХ СТАДІЯХ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ 138

Прокопенко О.В. АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ТА Її СКЛАДОВИХ 144

Семенченко Н.В. КОНЦЕПЦІЯ НАДІЙНОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РИНКОВИХ УМОВАХ 150

Солнцев С.А. ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ В МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 153

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ

Герасимчук В.Г. У ПОШУКАХ УСПІШНОГО УПРАВЛІННЯ 159

Артеменко Л.П. ІНФОРМАЦЮЛОПЧНИЙ ПІДХІД ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 167

Довгань Л.Є., Пастухова В.В., Сімченко И.О. УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 171

Petr Doucek HOW TO ESTABLISH SECURITY INCIDENT MANAGEMENT SYSTEM IN AN ORGANIZATION? 178

Малик І.П. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 183

Олефіренко О.М. ОЦІНКА РИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМТСТВА НА ОСНОВІ ГРАФОАНАЛІТИЧНОГО МЕТОДУ «СФЕРА ПОТЕНЦІАЛУ» 187

Швец И.В., Позднякова С.В., Тупик И.Я. ТЕОРИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 192

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Бояринова К.О. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ОСНОВІ СТВОРЕННЯ ІНТЕГРЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ПАРТНЕРСТВА 199

Войтко С.В. ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ 210

Данько М.С. РОЛЬ ТРАНСАКЦІЙ У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ 214

Козьякова Т.В. СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 221

Косенко О.П. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ 224

Кравченко М.О., Кам'янська О.В. РОЗВИТОК КАДРОВОЇ СЛАДОВОІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ 229

Крейдич І.М. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 236

Кучер В.А. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ З ВИДОБУВАННЯ МЕТАЛОВОГО ЛОМУ ІЗ ШЛАКУ 239

Немеш Г.О. ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ШЛЯХІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЦЕМЕНТНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 248

Пашин В.П. ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕЛЕКРОННИХ ПРИСТРОЇВ НА СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ 252

Пічугіна М.А. ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРІВ У ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ГАЛУЗЯХ 255

Сакалош Т.В. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ІННОВАЦІЇ ТА КРИЗОВІ ЯВИЩА 260

Філіпова К.В. МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 266

ЕКОНОМІКА ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Бабич В.П., Бабич М.В. ПОХІДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ (ДЕРИВАТИВИ) НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 271

Березовський К.В. РОЛЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 275

Карамушка А.В. РЕФОРМИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КАК ОСНОВА ИЗМЕНЕНИЙ МОТИВАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА 279

Корогодова О.О. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ І МЕХАНІЗМИ ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСІВ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ КРИМСЬКОГО РЕГІОНУ 283

Лободзинська Т.П. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ОПТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ 287

Микитенко В.В. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА СИНЕРГЕТИЧНИХ ПІДХОДАХ 293

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

Булах І.В. ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ І КОНКУРЕНТОСТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 301

Іваницька О.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ САНАЦІЇ 306

Клименко О.В. ОЦІНКА ВАРТОСТІ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ У ЧАСІ ЗА ДОПОМОГОЮ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА EXCEL 310

Кузмін О.Є., Мельник О.Г., Дідик А.Н., Мукан О.В. ПРОЦЕСІЙНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ У КОРПОРАЦІЯХ 314

Пасенченко Ю.А. ПРО ТОЧНІ ФОРМУЛИ ДИСКОНТУВАННЯ ВЕКСЕЛІВ 322

Підлісна О.А., Тюленева Ю.В. РИЗИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ І ОЦІНКИ 326

Швець Л.В. РОЗВИТОК ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ 333

Шелова О.Ю. ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ КАТЕГОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 338

Яловий Г.К., Пернарівський О.В. ДІАГНОСТИКА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА 342

ЕКОНОМІКО МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕСОВИХ ПРОЦЕСІВ

Bivainis J. A SIX-PHASE MODEL OF BUSINESS PARTENERS' SELECTION 351

Гальчинський Л.Ю., Лазаренко Є.І. ПОБУДОВА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПІДСИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА БАЗІ МОДУЛЯ ЗБОРУ МАРКЕТИНГОВИХ ДАНИХ 357

Капустян В.О., Васильєва А.В. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ ОПТИМАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У РЕКЛАМНИЙ БЮДЖЕТ ФІРМИ-ВИРОБНИКА 362

Жиров О.Л., Моспан А.А. ІНТЕРВАЛЬНА МОДЕЛЬ ОБМІННОГО КУРСУ ВАЛЮТИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОКАЗНИКІВ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ, ЕМІСІЇ ТА НЕВИЗНАЧЕНИХ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ 370

Stasak J. MODELLING OF TEXT SEMANTIC WITH THE USE OF FUZZY SETS 376

Жуковська А.А., Черепаха Л.П. ДОСЛІДЖЕННЯ НЕПАРАМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕТАЛОНА ВИРОБНИЧОГО ЦИКЛУ ЗА СТАТИСТИЧНИМИ ДАНИМИ 385

ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Кривда В.І., Нараєський С.В. АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 389

Mieczyslawa Solicska METHODOLOGY OF CALCULATE (DETERMINING) OF THE ECOLOGICAL EFFECT OF ENERGY FROM RENEWABLE SOURCES UTILIZATION BASED ON EXTERNAI COSTS 392

Журнал Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Економічний вісник НТУУ "КПІ" за 2006 рік подається загальним файлом [2006.pdf - 238.2 Mb]