ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття присвячена проблемам визначення інвестиційної привабливості промислових підприємств України. В статті проаналізовано визначення інвестиційної привабливості підприємства, галузі, регіону і країни. Визначено структуру інвестиційної привабливості підприємства як інтегрального показника.

Статья посвящена проблемам определения инвестиционной привлекательности промышленных предприятий в Украине. В статье проанализированы определения инвестиционной привлекательности предприятия, отрасли, региона и страны в целом. Определена структура инвестиционной привлекательности предприятия как интегрального показателя.

THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

The article is devoted the problems of determination of investment attractiveness of industrial enterprises of Ukraine. Determination of investment attractiveness of enterprise, industry, region and country is analyzed in the article. The structure of investment attractiveness of enterprise is determined as an integral index.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат, промислові підприємства.

Література: 

1. Державний комітет статистики України: офіційний сайт [Електронний ресурс] / Статистична інформація. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Науменко І.О. Підвищення інвестиційної привабливості промислового підприємства / Індивідуальна робота з дисципліни «Інвестиційна привабливість підприємства» – Режим доступу: http://www.masters.donntu.edu.ua/2009/fem/naumenko/library/investucii.htm
3. Фльорко В.А. Ризик неточної оцінки інвестиційної привабливості підприємства / В.А. Фльорко // Економіка промисловості. — 2004. — № 1. — С. 107–119.
4. Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: навч. посіб. / Д.М. Черваньов. — К.: Знання-Прес, 2003. — 622 с.
5. Бурковець О.С. Підвищення інвестиційної привабливості промислових підприємств: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / О.С. Бурковець; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. — Луганськ, 2006. — 18 с.: рис. — укp.
6. Активізація і підвищення ефективності інвестиційних процесів на підприємствах: Моногр. / В.М. Хобта, О.Ю. Попова, А.В. Мєшков; Ін-т економіки пром-сті НАН України, Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2005. — 343 с.
7. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій [Електронний ресурс] / Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 23.02.98 № 22. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0214-98
8. Коробков Д.В. Інвестиційна привабливість підприємств енергетичної галузі: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.02.02 / Д.В. Коробков; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 19 с. — укp.
9. Державне агентство України з інвестицій і розвитку: офіційний сайт [Електронний ресурс] / Державне агентство України з інвестицій і розвитку. – Режим доступу: http://www.in.gov.ua/index.php?get=212
10. Захожай В.Статистика інвестиційної діяльності / В. Захожай, М. Кіт // Персонал: наук. журн. / Межрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – К., 2007. – №8.
11. Козаченко Г.В. Управління інвестиціями на підприємстві / Г.В. Козаченко, О.М. Антіпов, О.М. Ляшенко та ін. – К.: Лібра, 2004. – С. 368.
12. Корда О.В. Основи інвестиційного менеджменту: навч. посіб. / В.О. Корда, Т.І. Лепейко, О.П. Корда. – К.: Кондор, 2008. – 340 с.

Завантажити текст статті: