УПРАВЛІНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглянуто питання управлінських технологій формування конкурентоспроможності підприємства. Виділено основні та додаткові управлінські технології. Встановлено взаємозв’язок між факторами впливу, управлінськими технологіями та процесом управління КСП.

В статье рассмотрены вопросы управленческих технологий формирования конкурентоспособности предприятия. Выделены основные и дополнительные управленческие технологии. Установлена взаимосвязь между факторами влияния, управленческими технологиями и процессом управления КСП.

MANAGEMENT TECHNOLOGIES OF THE FORMING THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

In the article we investigated the issues management technologies forming the competitiveness of the enterprise; the basic and additional management techniques, the correlation between factors of influence, management technology and competitiveness management of the enterprise.

Література: 

1. Тарнавська Н.П. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика / Н.П. Тарнавська . – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – 570 с.
2. Задорін Юрій. Моделі вдосконалення управління державними установами. Державне управління: теорія і практика / Ю.В. Задорін. – 2009. – №1.
3. Шершньова З.Є. Стратегічне управління : підруч. / З.Є. Шершньова. – 2- ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.
4. Цмоць О.І. Аналіз і вибір методів стратегічного управління машинобудівним підприємством у режимі реального часу / О.І. Цмоць. // Науковий вісник НЛТУ України 2010. – № 20.3.
5. Сватюк О.Р. Система управління знаннями як елемент менеджменту кадрової політики в організації / О.Р.Сватюк. // Науковий вісник НЛТУ України. –2007. – № 17.8.
6. Жаворонкова Г.В. Роль економіки знань в корпоративному управлінні. / Г.В. Жаворонкова, Ю. М. Кибенко // Проблеми системного підходу в економіці– 2010. –№1.
7. Федулова Л.І. Сучасні концепції менеджменту: Навч. посіб. / Л.І.Федулова за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.І. Федулової– К.: Центр учбової літератури. – 2007. –181 с.
8. Коваль З.О. Складові взаємозв’язків підприємства із споживачами продукції / З.О. Коваль, М.Я. Яструбський. // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка". – 2007. – C. 84−87.

Завантажити текст статті: