КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У праці проаналізовано та узагальнено світовий та вітчизняний досвід щодо визна-чення фінансової стійкості підприємства, вивчено систему факторів впливу на форму-вання фінансової стійкості та сформовано підхід до визначення та забезпечення фінан-сової стійкості підприємства в сучасних умовах мінливого ринкового середовища.

В работе проанализировано и обобщено мировой и отечественный опыт относительно определения финансовой стойкости предприятия, изучена система факторов, влияющих на формирование финансовой стойкости и сформирован подход к определению и обеспечению финансовой стойкости предприятия в современных условиях непостоянной рыночной среды.

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE FINANCE RESISTIBILITY OF THE ENTERPRISE ESTIMATION

This article analyzes and summarizes the world’s and domestic’s experience of a definition the essence of a financial stability of the enterprise, examines the system of factors influencing the formation of financial stability and formed the approach to defining and securing the financial stability of companies in a volatile market today.

Ключові слова: фінансова стійкість, стратегічна стійкість, фактори впливу на фі-нансову стійкість підприємства, фінансові ресурси підприємства.

Література: 

1. Заюкова М.С. Теорія фінансової стійкості підприємства / М.С. Заюкова., О.В. Мороз, О.О. Мороз та ін.; за ред. М.С. Заюкової. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 155 с.
2. Лахтіонова Л.А. Економічна категорія "фінансова стійкість" в сучасному фінансовому аналізі підприємницької діяльності / Л.А. Лахтіонова // Наук. пр. Кіровоград. нац. техн. ун-ту. екон. науки: Зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 6, ч. II. – С. 327-338.
3. Тридід О.М. Багатокритеріальна класифікаційна система факторів динаміки фінансової стійкості підприємства / О.М. Тридід, К.В. Орехова.– X., 2005. – 36 с.
4. Штембуляк Д.О. Фінансова стійкість підприємств в умовах ринкової турбулентності / Д.О. Штембуляк // Экономика и управление. –
2010. – № 1. – С. 119–123.
5. Дуброва О.С. Стратегічна стійкість підприємства: складові та напрями її забезпечення / О.С. Дуброва // Вісник Хмельницького нац. уні-ту – 2010. – №1. – Т.1. – С.15–19.
6. Донченко Т.В. Теоретичні основи формування механізму управління фінансовою стій-кістю підприємства / Т.В. Донченко // Вісник Хмельницького національного універси-тету – 2010. – № 1. – Т.1. – С. 23–27.
7. Козаченко А.В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обес-печения / А.В. Козаченко, В.П. Пономарев, А.Н. Ляшенко. – К.: Либра, 2003. – 280 с.
8. Пыжинский Я.И. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции / Я.И. Пыжинский. – Дон.: ИЭП НАН Украины, 1999. – 26 с.

Завантажити текст статті: