ПОДАТОК НА ЖИТЛОВУ НЕРУХОМІСТЬ ЯК ЗМІНА ІДЕОЛОГІЇ НА РИНКУ ЖИТЛА

В статті проведено детальний аналіз проблем, пов'язаних із запровадженням податку на нерухомість, детально проаналізовано позитивні і негативні наслідки та проблеми, пов'язані з цим, а саме: значні витрати на адміністрування податку, нерозвиненість механізмів реєстрації об'єктів житлової нерухомості і об'єктивної оцінки вартості житлової нерухомості. На основі зарубіжного досвіду запропоновано шляхи впровадження податку з урахуванням особливостей вітчизняного ринку житла.

В статье проведен детальный анализ проблем, связанных с внедрением налога на недвижимость, детально проанализированы позитивные и негативные последствия и проблемы, связанные с этим, а именно: значительные расходы на администрирование налога, неразвитость механизмов регистрации объектов жилищной недвижимости и объективной оценки стоимости жилищной недвижимости. На основе зарубежного опыта предложены пути внедрения налога с учетом особенностей отечественного рынка жилья.

THE TAX TO HOUSING REAL ESTATE AS IDEOLOGY CHANGE IN THE HABITATION MARKET

The detailed analysis of the problems related to the input of property tax is conducted in the article, positive and negative consequences and problems related to it are analysed in detail, namely: considerable charges on administration of tax, lack of development of mechanisms of registration of objects of the housing real estate and objective estimation of cost of the housing real estate. On the basis of foreign experience the ways of introduction of tax are offered taking into account the features of home market of accommodation.

Key words: financing, house-building, property tax, internal revenue code, foreign experience.

Література: 

1. Податковий кодекс України / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Голос України, 2010. — №№ 229-230.
2. Бичков С. Про розробку податкового кодексу [Електронний ресурс]: (Інтерв'ю ТРК Радіо-Ера від 10.09.2010). - Режим доступу: http://www.radioera.com.ua/eranews/?idArticle=23343.
3. Бондарєв Т. Податок на нерухомість: Чи платити за основне місце проживання? [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.vkurse.ua/ua/business ]
4. Ганущак Ю. Податок на нерухомість: відкриваємо ящик Пандори? / Ганущак Ю. // Дзеркало тижня. – 2004. – № 40 (515). – С. 17-18.
5. Карлін М. Роль податку на нерухомість в соціальній політиці країн з транзитивною економікою / М. Карлін, Н. Бобох // Демографія та соціальна економіка. - 2009. - № 2. – С. 132-140.
6. Карпінський Б. Податок на нерухомість: потреба та становлення в Україні /
Б. Карпінський, Н. Хлопенюк // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2009. - №16. – С. 19-27.
7. Майстренко О. Податок на нерухоме майно: місія законодавчо не здійсненна /
О. Майстренко // Право (УНІАН). – 2009. - № 18. – С. 7-9.
8. Підлісний Є. Про доцільність введення податку на нерухомість / Є. Підлісний // Правовий тиждень - 2009 - №31(157).
9. Пітцик М. Позиція Асоціації міст України щодо проекту Податкового кодексу України [Електронний ресурс]: (лист АМУ до Міністра фінансів України від 11.08.2010 № 5-207). – Режим доступу: www.auc.org.ua/activities/news/amu/?id=40403.
10. Терьохін С. Кодекс - це зібрання побажань великого бізнесу та утисків малого // Економічна правда. - 2010. - [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/publications/2010/09/15/248302.
11. Тучинська С. Податковий кодекс шукає надходжень не там, де вони є [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.kyivpost.ua/business/article/podatkovij-kodeks-shukae-nadhodzhen-ne-tam-de-voni-e.html.
12. www.portal.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної ради України.
13. www.niss.gov.ua – Офіційний сайт національного інституту стратегічних досліджень.
14. www.ukrstat.gov.ua/ - Офіційний сайт Державного комітету статистики.
15. www.sta.gov.ua – Офіційний сайт Державної податкової адміністрації України.

Завантажити текст статті: