ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА СТРУКТУРИЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуто підходи до формування потенціалу підприємства, проаналізовано варіанти його структуризації і запропоновано структуру потенціалу на основі взаємодії підприємства з ринковим середовищем та стратегічним розвитком підприємства.

Рассмотрены подходы к формированию потенциала предприятия, проанализированы варианты его структуризации и предложена структура потенциала на основе взаимодействия предприятия с рыночной средой и стратегическим развитием предприятия.

APPROACHES TO FORMING AND STRUCTURING THE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

It is observed the approaches to forming the potential of the company, analyzed the options for its structuring and proposed the structure of the potential on the basis of interaction with the market environment and strategic development of the enterprise

Література: 

1. Арєф’єва О.В. Економічні засади формування потенціалу підприємства ]/ О.В. Арєф’єва, Т.В. Харчук // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №7 (85). – С. 71-76.
2. Бондаренко И.В. Формирование приоритетов в развитии предприятий: аспекты управления маркетинговым потенциалом / И.В. Бондаренко // Прометей: peг. зб. наук праць з економіки. — 2008. – №1. – С. 156–162.
3. Воронкова А.Е. Потенціал підприємства як основа його довгострокового розвитку / А.Е. Воронкова, Ю.С. Погорелов // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №4 (94). – С. 77–82.
4. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посібник / І.З. Должанський, Т.О. Загорна. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.
5. Должанський І.З. Управління потенціалом підприємства: навчальний посібник/ І.З. Должанський, Т.О. Загорна, О.О. Удалих. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 362 с.
6. Касьянова Н.В. Основы развития потенциала предприятия в современных условиях /Н.В. Касьянова //Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности: сб. науч. тр. – 2004. – №1 – С. 139-148.
7. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посібник / Н.С. Краснокутська. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.
8. Круш П.В. Методологічні підходи до розкриття сутності категорії «потенціал підприємства» / П.В. Круш, М.О. Зеленська// Теорії мікро-макроекономіки: зб. наук. праць. – 2009. – №2 – С.12-18.
9. Романова В.В. Взаємозв’язок конкурентоспроможності і конкурентоспроможного потенціалу / В.В. Романова // Держава та регіони. Сер.: Економіка і підприємництво. – 2007. – №1. – С. 283-285.
10. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посібник / О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк. – К.: КНЕУ, 2004. – 316с.

Завантажити текст статті: