РЕФОРМУВАННЯ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

Здійснено аналіз вітчизняної нормативної бази бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Проведено порівняльний аналіз міжнародних стандартів фінансової звітності і положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Надані практичні рекомендації щодо удосконалення вітчизняного бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Осуществлен анализ отечественной нормативной базы бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Проведен сравнительный анализ международных стандартов финансовой отчетности и положений (стандартов) бухгалтерского учета. Даны практические рекомендации по совершенствованию отечественного бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

REFORM OF ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING ACCORDING TO INTERNATIONAL STANDARDS

The analysis of national regulatory framework for accounting and financial reporting. A comparative analysis of International Financial Reporting Standards and Regulations (standards) of accounting. The practical recommendations for improvement of national accounting and financial reporting.

Ключові слова: звітність, міжнародні стандарти, облік, реформування

Література: 

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 11.05.2000 р. № 1707-III, від 9.02.2006 р. № 3422-IV.
2. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції». Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.05.2000 р. за № 284/4505. Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 23.05.2003 р. № 363.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р. № 163 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.1999 р. за № 499/3792. Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2009 р. № 1125.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 «Консолідована фінансова звітність». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.07.1999 р. № 176. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.08.1999 р. за 553/3846. Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2009 р. № 1125.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: офіц. текст [затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246, із змінами і доповненнями, внесеними Наказом Міністерства фінансів України від 11.12.06 р. № 1176] / [Електронний ресурс]. – 2006. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0751-99
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: офіц. текст [затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318, із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну від 11.12.2006 р. № 1176]. – 2006. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0027-00
7. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 «Запаси»: офіц. текст [цей Стандарт змінює МСБО 2 «Запаси» (переглянутий в 1993 р.)]. – 2005. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/document/92420/%D0%9C%D0%A1%D0%91%D0%9E_.pdf
8. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби»: офіц. текст [цей Стандарт замінює МСБО 16 «Основні засоби» (переглянутий в 1998 р.)]. – 2008. – Режим доступу:http://www.minfin.gov.ua/document/92427/%D0%9C%D0%A1%D0%91%D0%9E_16.pdf
9. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку МСБО 23 «Витрати на позики»: офіц. текст [цей МСБО набирає чинності для фінансових звітів з 01.01.1995 року або пізніше ]. – 2008. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/document/92436/%D0%9C%D0% A1%D0%91%D0%9E_23.pdf.
10. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»: офіц. текст [затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 р. № 415 ]. – 2006. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0610-06
11. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»: офіц. текст :[цей Стандарт замінює МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» (переглянутий в 1993 р.)]. – 2008. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/document/92433/%D0%9C% D0%A1%D0%91%D0%9E_21.pdf

Завантажити текст статті: