ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Досліджено тенденції світового та вітчизняного виробництва металургійної продукції. Виділено фактори впливу на конкурентоспроможність вітчизняної металургійної галузі. Запропоновано модель оцінки інвестиційної привабливості потенційного об’єкта інвестування. Проаналізовано рівень інвестиційної привабливості української металургії та країни в цілому. Запропоновано заходи щодо підвищення інвестиційної привабливості галузі. Виділено напрями модернізації вітчизняної металургії з метою підвищення її конкурентоспроможності.

Исследованы тенденции мирового и отечественного производства металлургической продукции. Выделены факторы влияния на конкурентоспособность отечественной металлургической отрасли. Предложена модель оценки инвестиционной привлекательности потенциального объекта инвестирования. Проанализирован уровень инвестиционной привлекательности украинской металлургии и страны в целом. Предложены мероприятия относительно повышения инвестиционной привлекательности отрасли. Выделены направления модернизации отечественной металлургии с целью повышения ее конкурентоспособности.

ESTIMATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF METALLURGICAL INDUSTRY OF UKRAINE

The tendencies of world and home production of metallurgical goods are investigational. The factors of influence on the competitiveness of home metallurgical industry are distinguished. The model of investment attractiveness estimation of potential object of investing is offered. The level of investment attractiveness of Ukrainian metallurgy and country on the whole is analysed. Measures in relation to the increase of investment attractiveness of industry are offered. Directions of modernisation of home metallurgy are distinguished with the aim of increase of its competitiveness.

Література: 

1. Горова О.А. Стан інвестиційної привабливості металургійних підприємств [Електронний ресурс] / О.А. Горова // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – 2009. – №5. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ e-journals/Vsunud/2009-5E/09goapmp.htm.
2. Гриньова В.М. Інвестування: підручник [Електронний ресурс] / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда. – К.: Знання, 2008. – 452 с.
3. Данилишин Б. Подальший розвиток металургійної галузі має здійснюватись через механізм внутрішнього попиту на металопродукцію [Електронний ресурс] / Б. Данилишин // Урядовий портал - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua /control/uk/publish/article?art_id=243277244&cat_id=35883.
4. Довідка про підсумки роботи галузей за січень-квітень 2010 року // Офіційний сайт Міністерства промислової політики України. – Режим доступу: http://industry.kmu.gov.ua/control/ uk/publish/article;jsessionid=AE1AF309D7245D6F3F0C6D4C5415BD59?art_id=76792.
5. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. посіб. / А. П. Дука. – К.: Каравела, 2008 – 432с.
6. ЄБА індекс інвестиційної привабливості [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Європейської Бізнес Асоціації. - Режим доступу: http://www.eba.com.ua /ua/projects/index.html.
7. Козлова В.В. Сучасний стан та перспективи інвестування в основний капітал промислових підприємств України / В.В. Козлова // Економічний простір. – 2009. – №23/2. – С. 56–65.
8. Ліщук В.І. Інвестиційний фактор конкурентоспроможності економіки України: регіональні аспекти [Електронний ресурс] / В.І. Ліщук В, Т.М. Вісина, А.Т. Московчук // Матер. ІI Межд. науч.-практ. интернет-конференц. «Проблемы формирования новой экономики XXI века» 25-26 декабря 2009г. - Режим доступа: http: //www.confcontact.com/2009new/4-lishuk.htm
9. Мазур В. Конкурентні позиції підприємств гірничо-металургійного комплексу України / В. Мазур, О. Cкороход // Економіка України: політ-екон. журн.; Мін-во екон. України, Мін-во фін. України. – К. : «Преса України». – 2009. – №3. – С. 4–18.
10. Мазур В. Металлургия Украины: состояние, конкурентоспособность, перспективы / В. Мазур // Укррудпром. – 01 марта 2010 г.: [Электронный ресурс]. - Условия доступа: http://www.ukrrudprom.ua/digest/Metallurgiya_ Ukraini_sostoyanie_ konkurentosposobnost_perspektivi.html.
11. Мельник Д. Украинская металлургия: риски и перспективы в условиях кризиса [Электронный ресурс] / Д. Мельник // Рейтинговое агентство Кредит-Рейтинг. – Режим доступа: http://www.credit-rating.ua/ru/analytics/analytical-articles/12162/ ?print
12. Мешко Н.П. Інвестиційний клімат та сучасні тенденції розвитку інвестиційної діяльності в Україні [Электронный ресурс] / Н. П. Мешко, М.С. Ганкіна // Матер. ІI Межд. науч.-практ. интернет-конф. «Проблемы формирования новой экономикм XXI века» 25-26 декабря 2009 г. – Режим доступа: http://www.confcontact.com/2009new/1-meshko_gan.htm
13. Офіційний сайт Державного комітету статистики України - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
14. Петрашко І. В які галузі прийдуть інвестиції найближчим часом [Електронний ресурс] / І. Петрашко // Ділова Україна. – 2010, 20 травня. – Режим доступу: http://project.ukrinform.ua/investment/18666/
15. Cкоробогатова Н.Є. Оцінювання інвестиційного проекту на основі системи збалансованих показників [Електронний ресурс] / Н.Є. Скоробогатова // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»: Зб. наук. пр. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2008. –– Вип. 5 (18). – Т.2. – С. 204–214.. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/En/EM/2008_5_2/ Zbirnik_EM_08_2_204.pdf
16. Смирнов А. У последней черты [Электронный ресурс] / А. Смирнов // Укррудпром. – 03 марта 2010 г. – Режим доступа: http://www.ukrrudprom.ua /analytics/ U_posledney_cherti.html.
17. Черновалов А. Украинские металлурги возвращаются к модернизации своих предприятий [Електронний ресурс] / А. Черновалов // Комерсанть Украина. – 2010. – № 33. : []. - Режим доступа: http://www.rusmet.ru/news.php?act=show_news _ item&id=52416
18. Ярошенко Я. Металургія виходить з кризи [Електронний ресурс] / Я. Ярошенко, О.Молдован // Економічна правда. – 2009. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua /publications/4a7fcc83f1f5d/.
19. The World Steel Association official web-site – Режим доступу: http://worldsteel.org/.

Завантажити текст статті: