ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ: СУТНІСТЬ, СУЧАНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В роботі проаналізовано передумови формування ринку інвестиційних фондів. Досліджено сутність інститутів спільного інвестування як елементу інвестиційного ринку України та їх структуру. Визначенно основні переваги та недоліки, а також напрями удосконалення системи функціонування та розвитку ринку спільного інвестування в Україні.

INSTITUTES OF JOINT INVESTMENT: ESSENCE, MODERN POSITION, PROBLEMS AND PROSPECTS

In work the analysis of preconditions of formation of the market of investment funds is carried out. Research of essence of institutes of joint investment, as element of the investment market of Ukraine, and also their structure is conducted. The basic advantages and lacks, and also directions of improvement of system of functioning and development of the market of joint investment in Ukraine are defined.

В работе проведен анализ предпосылок формирования рынка инвестиционных фондов. Исследованы сущность институтов совместного инвестирования как элемента инвестиционного рынка Украины а также их структуры. Определены основные преимущества и недостатки, а также направления усовершенствования сыстемы функционирования и развития рынка совместного инвестирования в Украине.

Ключові слова: інвестиції, інститути спільного інвестування, пайові інвестиційні фонди, корпоративні інвестиційні фонди, компанії з управління активами

Література: 

1. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди)», від 15.03.2001 р. № 2299-IІІ.
2. Шкура І.С. Становлення та розвиток інститутів спільного інвестування в Україні / І.С. Шкура // Академічний огляд. – 2009. – № 2. – С. 60-66.
3. Що таке інститути спільного інвестування (ІСІ)? [Електронний ресурс] // Українська асоціація інвестиційного бізнесу. – Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/abcpeople/abetka_isi/5909. html
4. Крейдич І.М. Оцінка діяльності інститутів спільного інвестування в Україні [Текст] / І.М. Крейдич // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2009. – № 6. – с. 11–18.
5. Аналітичний огляд ринку спільного інвестування у 2 кварталі 2010 року [Електронний ресурс] // Українська асоціація інвестиційного бізнесу. – Режим доступу : http://www.uaib.com.ua/analituaib/analytics/kvartal_anal/131031.html
6. Бізнес з управління активами: результати 2004 року // Українська асоціація інвестиційного бізнесу. – Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/analituaib/year_analit_uaib.html
7. Мошенський С.З. Фондовий ринок та інституційне інвестування в Україні: вплив на інвестиційну безпеку держави: монографія / С.З. Мошенський. – Житомир, 2008. – 432 с.
8. Колесник О.С. Інститути спільного інвестування: світовий досвід та українські перспективи: монографія / О.С. Колесник. – К., 2010. – 142 с.
9. Косова Т.Д. Фінансові інститути в системі управління інвестиційним процесом: монографія / Т.Д. Косова. – Донецьк: Норд-Прес, 2008. – 338 c.

Завантажити текст статті: