ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

У статті проаналізовано тенденції розвитку торговельно-економічного співробітництва, одного з пріоритетних напрямів зовнішньоекономічної діяльності України з Європейським Союзом. Досліджено фактори, що зумовлюють стан та перспективи цього напряму. Акцентовано увагу на упущеннях та факторах конкурентоспроможності українських товарів та послуг на ринку Європейського Союзу. На основі аналізу торговельного Союзу визначено перспективи підписання Угоди про вільну торгівлю між Україною і Євросоюзом.

В статье проанализированы тенденции развития торгово-экономического сотрудничества, одного из приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности Украины с Европейским Союзом. Исследованы факторы, влияющие на состояние и перспективы этого направления. Акцентировано внимание на упущениях и факторах конкурентоспособности украинских товаров и услуг на рынке Европейского Союза. На основе анализа торгового Союза определены перспективы подписания Договора о свободной торговле между Украиной и Евросоюзом.

UKRAINIAN TRADE-ECONOMIC COOPERATION WITH EUROPEAN UNION

The trends of trade-economic cooperation development of the first-priority directions of Ukrainian foreign-economic activity with the European Union were examined in the article. The factors, conditions and perspectives of these directions were researched. The attention was accented on oversights and factors competitiveness of Ukrainian goods and services in the European Union Market. The signing perspectives of the Ukraine-European Union Free Trade Area Agreement were defined on the basis of Trade Community analysis.

Література: 

1. Експрес-випуск. Стан зовнішньоекономічних відносин з країнами Європейського Союзу у першому півріччі 2010 року. // Державний комітет статистики України. 10.09.2010 р. № 216.
2. Веб-сайт Держкомстату України. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
3. Краснова Н. УПС як інструмент поглиблення торгових зв’язків / Н. Краснова // Світова економіка. – 2004. № 1. – С. 24 36.
4. Парасій К. Україна на ринку ЄС: тенденції та перспективи / К. Парасій // Сучасна торгівля. – 2005. № 1. – С. 10 18.
5. Шевченко Ф. Економічна інтеграція та розвиток торговельних відносин між Україною та ЄС / Ф. Шевченко // Економічний вісник. – 2005. № 1. – С. 12 19.
6. Послання Президента України Віктора Януковича до Українського народу (з Експортною доповіддю НІСД «Україна ХХІ століття. Стратегія реформ і суспільної консолідації»). – К.: НІСД, 2010. – 128 с.
7. Шнирков О. Політика Європейського Союзу у сфері міжнародної торгівлі: особливості сучасного етапу / О. Шнирков // Економічний часопис – ХХІ. – 2009. № 5. С. 28 31.
8. Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015. Національна доповідь / В.М. Гейц, А.І. Даниленко, М.Г. Жулинський, Ю.А. Левенець, Е.М. Лібанова, О.С. Онищенко; за заг. ред. В.М. Гейця. – К.: НВЦ НБУВ, 2010. 232 с.
9. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: підручник / В.Є. Новицький. К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.
10. Бураковський І.В. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України / І.В. Бураковський, О.В. Плотніков. – Харків: Фоліо, 2009. – 299 с.

Завантажити текст статті: