ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

В статті розглянуто основні показники світового ринку венчурного капіталу за останні 10 років, проаналізовано окремі показники деяких країн світу, виявлено основні тенденції світового ринку венчурного фінансування за останнє десятиліття, проаналізовано міжнародну рейтингову оцінку привабливості країн для венчурного фінансування та місце України в даному рейтингу, запропоновано певні рекомендації з метою активізації венчурного бізнесу в Україні.

В статье рассмотрены основные показатели мирового рынка венчурного капитала за последние 10 лет, проанализированы отдельные показатели по некоторым странам мира, выявлены основные тенденции мирового рынка венчурного финансирования за последнее десятилетие, проанализированы международная рейтинговая оценка привлекательности стран для венчурного финансирования и место Украины в данном рейтинге, предложено определенные рекомендации с целью активизации венчурного бизнеса в Украине.

FEATURES OF THE WORLD MARKET VENTURE INVESTMENTS
The article examines the main indicators of the global market venture capital industry over the past 10 years, analyzed the individual values in some countries, the main trend of world market of venture funding in the last decade, international analysis rated the attractiveness of countries for venture capital funding and Ukraine's place in this rating, proposed some recommendations to enhance business venture in Ukraine.

Ключові слова: ризиковий капітал, інвестиції, венчурна індустрія, система венчурного інвестування, світовий ринок

Література: 

1. Денисюк В. Розвиток інноваційних територіальних структур як важливої складової Української інноваційниї системи / В. Денисюк // Економічний часопис. – 2008. – №7-8. – С. 43 47.
2. Кузнєцова І. Інститут венчурних інвестицій: стан та перспективи розвитку в Україні / І. Кузнєцова // Наука та інновації. - 2009.– Т. 4, №1. – С. 87 95
3. Попович О.С. Науково-технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації / О. С. Попович. — К.: Фенікс, 2005. — 246 с.
4. Федулова Л. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / за ред. Л.І. Федулової – К.: Основа. – 2005. – 559 с.
5. Фролова Н.Л. Индустрия венчурного капитала. Анализ опыта США. США – Канада / Н.Л. Фролова // Экономика. Политика. Культура. – 2003. – № 11. – С. 97 122.
6. Історія становлення венчурної індустрії у світі – Українська асоціація інвестиційного бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.uaib.com.ua/files/articles/201/17_4.pdf
7. Кальченко О. Венчурний бізнес: зарубіжний та вітчизняний досвід / О. Кальченко. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/ Vcndtu/ Ekon/2009_35/19.htm
8. Рынок венчурных инвестиций: мировые тенденции и российская практика. – Режим доступа: news.kremlin.ru/media/events/files/41d3140f61c68b8bf73b.pdf
9. Annual Reports 2008 ЕVCA. – Mode of access: http://www.evca.eu/about/default.aspx?id=406Annual Reports 2008
10. The Global Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index, 2009/2010 annual. – Mode of access: www.hkvca.com.hk/hkvcpea/files/mar10r01.pdf

Завантажити текст статті: