БЮДЖЕТНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Стаття присвячена проблемам формування економічної політики розвитку державного сектора. Одним із інструментів, який виступає базою для проведення аналізу функціонування об’єктів державного сектора, визначено показник бюджетної ефективності, за результатами розрахунку якого зроблені висновки про бюджетне навантаження по утриманню об’єктів державного сектору та доцільність його подальшого скорочення.

Статья посвящена проблемам формирования экономической политики развития государственного сектора. Одним из инструментов, который выступает базой для проведения анализа функционирования объектов государственного сектора, определенно показатель бюджетной эффективности, за результатами расчета которого сделанные выводы о бюджетной нагрузке по содержанию объектов государственного сектора и целесообразности его последующего сокращения.

Література: 

Балацкий Е.В. Российская модель государственного сектора экономики: монография / Е.В. Балацкий, В.А. Конышев. – М.: ЗАО Издательство “Экономика”, 2005. – 390 с.
2. Вайс К.Г. Оцінювання: методи дослідження програм та політики / К.Г. Вайс; пер. з англ. Р. Ткачука та М. Корчинської; наук. ред. пер. О. Кілієвич. – К.: Основи, 2000. – 671с.
3. Канцуров О.О. Удосконалення методології оцінки ефективності управління підприємствами державного сектору економіки / О.О. Канцуров, О.С. Білоусова // Фінанси України. – 2006. – № 9. – С. 143–151.
4. Пригнашвили И. Об эффективности управления сложными социальными экономическими системами / И. Пригнашвили // Общество и экономика.  2005. – № 9. – С. 125–134.
5. Лесечко М.Д. Основи системного підходу: теорія, методологія, практика / М.Д. Лесечко. – Львів: УАДУ, 2002. – 300 с.
6. Білик М.Д. Фінансові результати підприємств державного сектору економіки в умовах планування / М.Д. Білик // Фінанси України. – 2006. – № 9. – С. 128 – 142.
7. Уколов В.Ф. Теория управления / В.Ф. Уколов, И.К. Быстряков.  М.: –Экономика, 2003. – 576 с.
8. Бандурин В.В. Управление федеральной собственностью в условиях переходной экономики / В.В. Бандури, В.Ю. Кузнецов. – М.: Наука и экономика. – 1999. – 151 с.
9. Питома вага державного сектору [Електронний ресурс] / Звіт Кабінету Міністрів України. – Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=36252
10. Зведена фінансова звітність держаних підприємств.  Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish

Завантажити текст статті: