ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ

В статті висвітлено поняття трансакційних витрат, визначені трансакційні витрати управління інтелектуальною власністю, надані рекомендації щодо їх зменшення.

В статье рассматривается понятие трансакционных затрат, определены трансакционные затраты управления интеллектуальной собственностью, поданы рекомендации по их уменьшению.

Література: 

1. Архієреєв С.І. Система оціночних показників ефективності управління трансакційними витратами інноваційної діяльності / С.І.Архієреєв, Н.М. Волоснікова // Вісник Нац. техн. ун-ту “ХПІ”. Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2006. – № 13. – С. 44–49.
2. Волоснікова Н.М. Планування та аналіз трансакційних витрат розробки інноваційної продукції / Н.М. Волоснікова // Коммунальное хозяйство городов. Сер. «Экономические науки». – К: «Техніка», 2006. – Вип. 71. – С. 42–49.
3. Данько М.С. Методологічні особливості оцінки рівня трансакційних витрат у науково-інноваційній сфері / М.С. Данько // Економіка і прогнозування. – 2004. – № 1. – С.86–87.
4. Капелюшников Р.И. Категория трансакционных издержек [Електронний ресурс]/ Р.И. Капелюшников. – Режим доступа: http://www.libertarium.ru/l_libsb3_1-2
5. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз. – М.: Новое издательство, 2007. – 224 с.
6. Куцевич В.Л. Основы эвристики / В.Л. Куцевич – К.: ИИСП, 2006. – 228 с.
7. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка [Електронний ресурс] / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – Режим доступа: http://www.ozhegov.org/words/15796.shtml.

Завантажити текст статті: