ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Розглянуто роль і місце держави в економіці, доцільність тих чи інших форм централізованого втручання і держрегулювання. Висвітлено засади інституційного регулювання в контексті ролі держави як соціального стабілізатора, гаранта суспільного добробуту та стимулятора економічного зростання. Наголошено на прямому і зворотному зв’язку оптимізованості ролі держави з ефективністю суспільного відтворювання.

Рассмотрены роль и место государства в экономике, целесообразность тех или иных форм централизованного вмешательства и госрегулирования. Осветлены основы институционного регулирования в контексте роли государства как социального стабилизатора, гаранта общественного благосостояния и стимулятора экономического роста. Акцент сделан на прямой и обратной связи оптимизированности роли государства с эффективностью общественного воспроизводства.

Література: 

1. Роузфилд С. Сравнительная экономика стран мира: культура, богатство и власть в ХХІ веке / С. Роузфилд. – М.: Моск. гос. ин-т междунар. отношений, 2004. – 432 с.
2. Глазьев С.О стратегии экономического развития России [Электронный ресурс] / С. Глазьев // Официальный сайт С. Глазьева.  14 мая 2007 г.  www.glazev.ru.
3. Поручник А. Європейські стандарти якості людського ресурсу [Электронный ресурс] / А. Поручник// На Схід та Південь від ЄС: проблеми формування спільного європейського економічного простору: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. 5  7 жовтня 2006 р. – К.: КНЕУ ім. В.Гетьмана, 2006. – С. 59–64.
4. Рубанов В. Выживание и подражание – не для нашей страны (Инновационная экономика как управленческий проект: проблемы и решения) [Электронный ресурс] / В. Рубанов // Официальный сайт Сергея Глазьева. – 13 мая 2007 г. – www.glazev.ru.
5. Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: монографія / Я.А. Жаліло. – К.: НІСД, 2003. – 368 с.
6. Руденко Н. Структура і функції системи регулювання зайнятості населення / Н.Руденко // Управление занятостью в условиях трансформации зкономики Украины. Современная зкономическая наука и образование в Украине: теория, методология, практика: Сб. науч. трудов. Приложение № 1 (16) к научному журналу "Персонал", 2001. – № 5 (65).  C. 88—90.
7. Стрежемецький Р. Пріоритети розвитку комерційного сектору в інституційній стратегії держави / Р. Стрежемецький // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – К., 2005.  № 1. – С. 47—54.
8. Бутенко А. Методичні підходи до вдосконалення державного регулювання розвитку підприємницького сектору економіки України / А. Бутенко, Н. Шлафман // Экономические инновации. Вып. 17. Структурные и институциональные преобразования современной экономики: Сб. науч. работ. – Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2003. – С. 182  192.

Завантажити текст статті: