ПІДПРИЄМСТВА АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

У статті висвітлено результати досліджень автора у сфері розвитку і функціонування альтернативної енергетики та особливості формування бізнес-процесів на підприємствах даної галузі. Виділено, що серед усіх альтернативних джерел енергії біомаса є найбільш перспективною для заміщення природного газу та інших викопних видів палива в Україні. Проаналізовано класифікацію бізнес-процесів та запропоновано дескрипцію бізнес-процесів та операцій на підприємствах, що виробляють біопаливо.
В статье рассмотрены результаты исследований автора в сфере развития и функционирования альтернативной энергетики, особенности формирования бизнес-процессов на предприятиях данной отрасли. Выделено, что среди альтернативных источников энергии биомасса является наиболее перспективной для замены природного газа и других ископаемых видов топлива в Украине. Проанализирована классификация бизнес-процессов и предложена дескрипция бизнес-процессов и операций на предприятиях, производящих биотопливо

Література: 

1. Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инстременты совершенствования / Б. Андерсен; пер. с англ. С.В. Ариничева; Ред. Ю.П. Адлер. — М.: РИА «Стандарты и качество», 2003. — 272 с.
2. Джестон Д. Управление бизнес-процессами. Практическое руководство по успешной реализации проектов / Д. Джестон, Й. Нелис; пер. с англ. — СПб: Символ. — Плюс, 2008. — 512 с.
3. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. – М.: ИНФРА. — 2005 — 319 с.
4. Енергетична стратегія України до 2030 р. // Розпорядження Кабінету Міністрів України № 145-р від 15 березня 2006 р. — 129 с.
5. Железная Т.А. Анализ современного состояния и перспектив развития биоэнергетики в странах ЕС / Т.А. Железная, В.Е. Лезнова // Пром. Теплотехника. — 2009. — №3.– С.77—81.
6. Калянов Г.Н. Моделирование, анализ, реорганизация и автоматизация бизнес-процессов / Г.Н. Калянов – М.: Финансы и статистика, 2007. — 240 с.
7. Ковалев С.М. Современные методологии и стандарты описания бизнес-процессов: преимущества, недостатки и области применения / С.М. Ковалев, В.М. Ковалев // Справочник экономиста. — 2007. — № 1. — С. 51 — 64.
8.Кравченко І.П. Основні напрями досліджень із використання біомаси для виробництва енергії / І.П. Кравченко. – К.: Парламентське вид-во, 2007. — С. 48—50.
9. Крамар П.Н. Обзор рынка биотоплива / П.Н. Крамар //Альтернативное топливо. – 2009. – № 3. — С. 28—29.
10. Лепейко Т.І. Ефективне управління бізнес-процесами підприємств на основі процесного підходу / Т.І. Лепейко, М.В. Шовкопляс // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2005. – № 199. — С. 306—310.
11. План дій по біомасі для України. [Електронний ресурс] — К., Науково-технічний центр "Біомаса", 2009. Режим доступу http://www.biomass.kiev.ua
12. Неклюдов І.М. Сьогодення і перспективи ядерної енергетики в Україні / І.М. Неклюдов // Вісник НАН України. — 2006. — № 2. — С. 11—17.
13. Немировский И.Б. Бюджетирование. От стратегии до бюджета — пошаговое руководство / И.Б. Немировский, И.А. Старожукова. — М.: Вильямс, 2006. — 512 с.
14. Теоретичні основи реінжинірингу бізнес-процесів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: htpp://www.management.com.ua./bpr/bpr003.html/
15. Янсен Ф. Эпоха инноваций [Текст] / Ф. Янсен; пер с англ. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 308 с.
16.Gulla J.A. Modelling Cooperative Work for Workflow Management / J.A. Gulla, O.I. Lindland // CaiSE’94, Utrecht, The Netherlands. — 1994 — № 6. — P. 200 — 203.
17. Fenton M. A business process or business method / M. Fenton // International Journal of Production Economics. — 2006. — № 4. — P. 45 — 48.

Завантажити текст статті: