МІСЦЕ ЛІЗИНГУ В НОВІЙ ПАРАДИГМІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Стаття подає особливості сучасного стану вітчизняного промислового потенціалу, розглядає ризики сировинного складу виробництва. Також приділено увагу проблемі оновлення основних фондів промислових підприємств і аналізу можливості застосування лізингу як ефективного інструменту оновлення виробничих потужностей підприємства для підвищення його конкурентоспроможності в умовах нової парадигми функціонування національної економіки.

Статья предоставляет особенности нынешнего состояния отечественного промышленного потенциала, рассматривает риски сырьевого состава производства. Также уделено внимание проблеме обновления основных фондов промышленных предприятий и анализу возможности использования лизинга в качестве эффективного инструмента обновления производственных мощностей предприятия для повышения его конкурентоспособности в условиях новой парадигмы функционирования национальной экономики.

Література: 

1. Кіндзерський Ю.В. Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку / Ю.В. Кіндзерський, М.М. Якубовський, І.О. Гализя та ін.; за ред. канд. екон. наук Ю.В. Кіндзерського — К.: НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. 2009. — 928 с.: табл., рис.
2. Саусь Т. Суть і структура лізингової угоди [Електронний ресурс] / Т. Саусь. — Режим доступу: http://www.leasing.org.ua/ua/conference/
3. Кораблін С. Курсові тупики сировинних економік / С. Кораблін. – Режим доступу: http://www.dt.ua/2000/2040/70634/
4. Чухно А.А. Державний бюджет і ефективність економіки / А.А.Чухно // Наукові праці НДФІ. — 2006. — № 2 (35). — С. 26 – 32.
5. Мельник Є. Нові реалії українського бізнесу після вступу до СОТ [Електронний ресурс] / Є. Мельник // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — 2010. — Вип. 88 (І) — С. 217 – режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apmv/2010_88.pdf
6. Державний комітет статистики України. Обстеження потенціалу виробництва високотехнологічної промислової продукції за період 2005 — 2007рр. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
7. Підгородецька С.М. Роль інвестицій в розвитку галузей вищих технологічних укладів С.М. Підгородецька. –Університетські наукові записки. — 2007. — № 3 (23). — С. 145—150. — www.univer.km.ua
8. Жданко Є.С. Забезпечення конкурентоспроможності й розвитку підприємств в кризових умовах: проблеми та рішення : сб. науч. трудов [«Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечение иностранных инвестиций: региональный аспект»] / Є.С. Жданко. — Донецк : ДонНУ, 2008. — 1156 с.

Завантажити текст статті: