ОСОБЛИВОСТІ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ Й НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

У статті аналізуються особливості венчурного фінансування інноваційної та науково-технічної діяльності. А саме постійний зв'язок венчурного капіталу з інноваційною і науково-технічною діяльністю, з людським фактором, його ризикованість та поетапне фінансування на різних фазах життєвого циклу. Визначені фази та етапи венчурного фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності.

Peculiarities of venture financing of innovative and scientific and technical activity are analyzed in the article. Notably, constant connection of venture capital with innovative and scientific and technical activity, with human factor with its riskiness and step-by-step financing on different phases of life-cycle. Phases and stages of venture financing of scientific and technical and innovative activity are specified.

Ключові слова: венчурне фінансування, інноваційна та науково-
технічна діяльність, ризик, фази та етапи венчурного фінансування
Key words: venture financing, innovative and scientific and technical
activity, risk, phases and stages of venture financing

Література: 

1. Merkle, E. Finanzierung mit Venture Capital [Текст] // If Wist Wirst -schaftwissenschaftliches. Studium 13. – 1984. – № 5. – S. 32 - 44.
2. Schumpeter, J. A. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklimg – eine Untersuchung iiber Unternehmergewinn. Kapital. Kredt. Zins und den Konjunkturzyklus. 2. Aufl. Munchen. 1926. – 246 s.; Шумпетер, Й. Теория экономического развития [Текст]. – М. : Прогресс, 1992. – 231 с. – ISBN 966-7128-19-9.
3. Геєць, В. М. Нестабільність та економічне зростання [Текст]. – К. : Ін-т економ. прогнозув., 2000. – 344 с.
4. Грозний, І. С. Венчурне фінансування фаз та етапів еволюційно-прогресуючого розвитку інноваційного підприємства [Текст] // Экономика промышленности : сборник научых трудов / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти; Редкол.: Іванов, Н. И. (отв. ред.) и др. – Донецк, 2004. – С. 263 - 271.
5. Гулькин, П. Г. Введение в венчурный капитал в России [Текст] // Рукопис. – СПб : Питер. - 1997. – С. 187.
6. Крупка, М. І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України [Текст]. – Львів : Видавництво Львівського національного університету, 2001. – 608 с. – ISBN 966-613-042-4.
7. Лобойко, С. В. Позитивний досвід венчурного інвестування в український експортний ІТ-сектор [Текст] // Наука та інновації. – 2006. – Т 2. – № 1. – С. 97-104. – ISSN 1815-2066.
8. Новиков, В. А. Фонды венчурного капитала и их методы финансирования предприятий [Текст] // Український інвестиційний журнал. – 1998. – № 9. – С. 27 - 37.
9. Отецький, В. Л. Інвестиції та інновації: проблеми теорії і практики [Текст] : монографія. – К. : ІАЕ УААН, 2003. – 412 с.
10.Пікуліна, Н. Про підходи до вивчення венчурного капіталу [Текст] // наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : економіка. – 2001. – № 8. – С. 10 - 14.
11.Погорєловська, І. Д., Черній, О. І. Особливості венчурного бізнесу та перспективи його розвитку в Україні [Текст] // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – 2006. – № 4 – 5 ( 35 ). – С. 12 - 18.
12.Поручник, А. М., Антонюк, Л. Л. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні [Текст] : монографія. – К. : КНЕУ, 2000. – 172 с. : іл. – Бібліогр.: с. 166-170. – ISBN 966-574-058-X.
13.Рузавина, Е., Шеховцова, Н. Венчурний капитал и инновации [Текст] // Росийский экономический журнал. – 1992. – № 7. – С. 100 - 108.
14.Стан розвитку організаційних форм венчурного підприємництва і його інфраструктури в країнах світу та в Україні [Текст] / Зінченко, О. П., Ільчук, В. П., Радзієвська, Л. Ф., Євтушенко, В. М. – К. : НДІСЕП, 2004. – 80 с. – Бібліогр.: с. 73-77. – ISBN 966-7766-14-4.
15.Фирсов, В. А. Венчурное финансирование в малый инновационный бизнес [Текст] // США : Экономика. Политика. Идеология. – 1993. – № 12. – С. 18 - 27.
16.Фоломьев, А. Н., Норберт, М. Венчурний капітал [Текст]. – СПб. : Наука, 1999. – 142 с. : рис. – Библиогр.: с. 132-141. – ISBN 5-02-026134-3.
17.Чухно, А. А. Постіндустріальна економіка: теорія і практика та їх значення для України [Текст]. – К. : «Логос», 2003. – 631 с. – Бібліогр.: с. 617-627. –ISBN 966-581-393-5.
18.www.techinvest.com.ua

Завантажити текст статті: