МЕТОДИКА ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття присвячена розробці методики оцінки конкурентоспроможності інноваційного продукту промислових підприємств. Запропонована методика передбачає такі етапи, як визначення цілей оцінки; постановка задач; планування дослідження; реалізація дослідження; висновок про рівень конкурентоспроможності;. розробка системи заходів для підвищення рівня конкурентоспроможності; прийняття рішення щодо виведення інноваційного продукту на ринок. Дана методика враховує особливості інноваційних продуктів, яка відображається в специфічних підходах та методах до оцінки, а також оцінюваних параметрах.

The article is devoted development of method of estimation of competitiveness of innovative product of industrial enterprises. The offered method foresees such stages, as determination of aims of estimation; rising of tasks; planning of research; realization of research; a conclusion is about the level of competitiveness; development of the system of measures is for the increase of level of competitiveness; a decision-making is in relation to destroying of innovative product to the market. This method takes into account the feature of innovative products, which is represented in specific approaches and methods to the estimation, and also the estimated parameters.

Література: 

1. Василенко В. О., Шматко В. Г. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. [Текст] / В. О. Василенко, В. Г. Шматко. – К. : ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440 с.
2. Пелихов Евгений Федорович. Экономическая эффективность инноваций [Текст] / Е. Ф. Пелихов. – Х. : издательство НУА, 2005. – 168 с.
3. Уткин Э. А. Инновационный менеджмент [Текст] / Э. А. Уткин, Н. И. Морозова, Г. И.Морозова. - М. : АКАЛИС, 1997. - 208 с.
4. Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика : управління інноваціями на підприємстві : підручник [Текст] / Н. Чухрай, Р. Патора ; [ред. С. Білокурський]. - К. : КОНДОР, 2006. - 398 с. – ISBN 966-351-0560.
5. Крикавський Євген. Логістика для економістів : підручник [Текст] / Є. Крикавський ; [ред. О. Середа]. – Л. : Львівська політехніка, 2004. – 448 с. : ил. –– ISBN 966-533-273-1. - 500 прим.
6. Малхотра, Нєреш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство [Текст]. - 3-е издание. : пер. с англ. / Нєреш К. Малхотра ; [лит ред. Л. И. Лесько]. – М. : издательский дом «Вильямс», 2002. – 960 с. – ISBN 5-8459-0357-2. – 3000 экз.
7. Старостина А. Маркетинговые исследования [Текст] / А. Старостина. – М. : издательский дом «Вильямс», 2001. – 320 с. – ISBN 5-8459-0186-3.

Завантажити текст статті: