РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Анотація: В даній статті було зроблено висновок про те, що розвиток промислового підприємства як соціально - економічної системи забезпечує тільки маркетингова діяльність, а маркетинг необхідно розглядати як філософію бізнесу; доповнено класифікацію протиріч; оновлено бачення процесу розвитку з урахуванням впливу маркетингової діяльності; доповнено класифікацію розвитку промислового підприємства такими ознаками: спрямованість (на внутрішнє і зовнішнє середовище), сутність або контекстність перетворень (економічні, соціальні), явність (явний, латентний розвиток); пов’язано види розвитку із загальними стратегіями та фазами життєвого циклу промислового
підприємства.

The article concludes that any enterprise as a socio-economic system is provided by marketing activity only, and marketing is to be regarded as philosophy of business; the classification of contradiction is supplemented, the concept of development process taking into consideration marketing activity effect has been reviewed. There has also been supplemented the development classification of an industrial enterprise with the following features: orientation (at both outer environment inner environment), essence or context (of economic and social), obviousness ( open or latent development); the kinds of development have been connected with general strategies and stages of industrial enterprise existence.

Класифікація видів розвитку промислового підприємства: спрямованість,
сутність або контекстність перетворень, явність.

Література: 

1. Котлер, Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент [Текст] / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. -12-е изд.– СПб.: Питер, 2006. - 816 с. – 7 000 пр. - ISBN 5-469-00989-0 (в пер.).
2. Хулей Грем, Сондерс Джон, Пирси Найджел. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование [Текст]: [пер. с англ.] /. Хулей Грем, Сондерс Джон, Пирси Найджел. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 200 с. – 2000 пр. - ISBN 0-273-65516-7 (в пер.).
3. Войчак А.В. Маркетинговый менеджмент [Текст] / А.В.Войчак. - К. : КДЕУ, 1996. - 254 с. – 1000 пр. - ISBN 5-318-00282-X.
4.Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг [Текст] /Р. А.Фатхутдинов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2002. – 448 с.– 1000 пр.
5. Тридід О. М. Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку підприємства [Текст] : [наукове видання] /О. М.Тридід.– Х.: Вид-во ХДЕУ, 2002. – 364 с.– 1 000 пр.
6. Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі[Текст]: [наукове видання] / О. В.Раєвнєва – Х.: Вид-во «ІНЖЕК», 2006. – 496 с.– 1 000 пр.
7. Райко Д.В. Обоснование теории стратегического управления развитием маркетинговой деятельности промышленного предприятия (начало) [Текст] / Д.В.Райко //Науково-інформаційний журнал «Бізнес Інформ» Харківський національний економічний університет МОН України. – Х.: Вид-во «ІНЖЕК» – 2007. – Вип. № 6. – С.130-141. – 300 пр.
8. Райко Д.В. Обоснование теории стратегического управления развитием маркетинговой деятельности промышленного предприятия (окончание) [Текст] /Д.В.Райко //Науково-інформаційний журнал «Бізнес Інформ» Харківський
національний економічний університет МОН України. –– Х.: Вид-во «ІНЖЕК» – 2007. – Вип. № 7. С.101-112. – 300 пр.

Завантажити текст статті: