ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА АВІАЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

В статті порушуються питання необхідності економічного обґрунтування управлінських рішень на авіаційному підприємстві, пов’язаних з операційною, кадровою, фінансовою, інвестиційною, інформаційно-телекомунікаційною, інноваційною, маркетинговою і зовнішньоекономічною діяльностями авіаційного підприємства і пропонується методика економічного обґрунтування управлінських рішень, використовуючи економіко-математичне моделювання показників прийняття управлінських рішень в автоматизованій системі управління ( АСУ ) авіаційним підприємством.

The questions of necessity of economic ground of administrative are affected the Article decisions on an aviation enterprise, related to the operating-room, skilled, financial investment, telecommunication, innovative, marketing and external economic of aviation enterprise and the method of economic ground of administrative decisions is offered, utilizing a mathematical design in automated control the system ( TO THE ACE ) by an aviation enterprise.

Ключові слова: прийняття управлінських рішень, операційна,
інноваційна, кадрова, фінансова, інвестиційна, маркетингова, інформаційно -
телекомунікаційна і зовнішньоекономічна системи.

Література: 

1. Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій. Підручник.-К., 2005.- 624 с.
2. Василенко О.В., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник - К: 2003. – 440 с.
3. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом. Навчальний посібник - К, 2005.- 423 c.
4. Курочкин А.С. Операционный менеджмент. Учебное пособие - К., МАУП, 2000. – 141 с.
5. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навчальний посібник, за ред. А.В. Кредісова, К., 2000.- 448 с.
6. Кулаєв Ю.Ф. Экономика гражданской авиации Украины. Монография.- К: Изд. «Феникс», 2004. – 667 с.
7. Економіка транспорту. За ред. д. е. н. , проф. Коби В.Г. Навчальний посібник. - К., КДАВТ, КМУЦА, 1999. - 254 с.
8. Азарян Е.М. Международный маркетинг. – К.: ИСМО МО Украины, НВФ «Студцентр», 1995.- 668 с
8. БагиевГ.Л., Моисеева Н.К., Никифоров С.В. Международный маркетинг. – СПб; М.; Харьков; Минск, 2001. – 368 с.
10. Дахно І.І. Міжнародна торгівля.- К.: МАУП, - 2003. - 426 с.
11. Циганкова Т.М. Управління міжнародним маркетингом. К.: КНЕУ, 2001. – 426 с.
12. Виноградський М. Д. і інші. Менеджмент в організаціях. Навчальний посібник. К.: "Кондор"- 2004. – 598 с.
13. Вовчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. - К.: Видавництво КНЕУ, 2000.- 286 с.
14. Данько Т.П. Управление маркетингом. Учебное пособие.- М.: ИНФРА-М, 1997. – 280 с.

Завантажити текст статті: