СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА ПЕРСОНАЛОМ

Визначено різницю між поняттями «стиль управління» і «стиль керівництва». Проаналізовано підходи до формування стилю керівництва. Запропоновано видову класифікацію стилів керівництва за стилем взаємодії з підлеглими, стилем діяльності, методом впливу, типом темпераменту керівника, мотиваційною поведінкою, іншими ознаками. Наголошується, що стиль управління – явище еволюційне. Зазначається, що уміння застосувати певний стиль у певній ситуації та колективі завжди оцінюється за ступенем досягнення поставлених цілей і сформульованих стратегій.

The paper reveals the difference of concepts «management style» and «style of guidance». The approaches of forming of guidance style are analysed. The authors propose a specific classification of guidance styles after style of cooperation with inferiors, style of activity, impact method, type of leader temperament, motivational behavior, and other signs. It is selected that management style is the evolutional phenomenon. The authors marked that ability to apply defined style in a certain situation and team is an evaluation by the degree of achievement of the plan aims and formulated strategies.

Література: 

1. Файоль, А. Общее и промышленное управление [Текст] / пер. с фр. Б.В. Бабин-Корень, предисл. А.К. Гастев. − М. : Центральный ин-т труда, 1923. − 123с.
2. Глухов, В. В. Экономика знаний [Текст] : учеб. пособие для подгот. магистров по направлению "Менеджмент" / В.В. Глухов, С.Б. Коробко, Т.В. Маринина. − СПб. : Питер, 2003. - 527 с.: ил. - ISBN 5-88782-345-3
3. Курс для высшего управленческого персонала [Текст] : сокр. пер. с англ. / науч. ред. В.И. Терещенко. − М. : Экономика, 1970. – 807 с.
4. Колот, А.М. Мотивація персоналу [Текст] : підручник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2002. — 337 с. : рис. — бібліогр. : с. 328-330. − ISBN 966-574-412-7
5. Омаров, А.М. Руководитель. Размышления о стиле руководства [Текст] . – М. : Политиздат, 1987. – 366 с.
6. Данюк, В.М. Організація праці менеджера [Текст] : навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 276 с. − в обкл. − ISBN 966-574-850-5
7. Петренко, В.П. Управління процесами інтелектокористування в соціально-економічних системах [Текст] / Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. — 352с. : рис., табл. — бібліогр.: с. 328-351. — ISBN 966-398-005-2
8. Мельник, Л.П. Психологія управління [Текст] : курс лекцій. – 2-ге вид., стереотип. − К. : МАУП, 2002. – 176 с. : іл. − бібліогр. наприкінці тем. − ISBN 966-608-149-0
9. Орбан-Лембрик, Л.Е. Психологія управління [Текст] : навч. посіб. для студ.вищ. навч. закл. / Л.Е. Орбан-Лембрик. − К. : Академвидав, 2003. − 568 с. −(Альма матер). − 24 грн. − ISBN 966-8226-06-2. − UDC 159.9:658.012.4(075.8) +658.012.4 : 159.9 (075.8)
10. Данчева, О.В., Швалб, Ю.М. Практична психологія в економіці та бізнесі [Текст] / В.П. Недашківський (ред.). — К. : Лібра, 1999. — 270 с. — ISBN 966-7035-09-3
11. Столяренко, Л.Д. Психология делового общения и управления [Текст] . − Ростов [н/д] : Феникс, 2001. – 512 с. − (Серия «Учебники ХХ века»). ISBN: 5-222-070220-4.
12. Менеджмент и рынок: германская модель [Текст] : учеб. пособие : пер. с нем. / Рор, У., Барфус, К. М., Дай, Г., Хессе, Р. и др. ; ред. У. Рор, С. Долгов. — М. : БЕК, 1995. — 480с. — ISBN 5-85639-108-X. — ISBN 3-406-38862-0.
13. Кузьмін, О.Є., Мельник, О.Г. Основи менеджменту [Текст] : підручник /О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. − К. : Академвидав, 2003. − 416 с. − рис., табл. − (Серія "Альма-матер"). − 19 грн.18 к. − ISBN 966-8226-04-6. − UDC 658.012.4(075.8)
14. Новий тлумачний словник української мови [Текст] : 42 000 слів / укл. Василь Яременко, Оксана Сліпушко : у 3 т. : для студ. вищих та серед. навч.закл. − 2-ге вид., випр. − К. : Аконіт, 2004. − (Нові словники). − ISBN 966-7173-13-5. − UDC 808.3-3. − 3 т. : П - Я. − 2004 − 862 с. − 345 прим. − 56 грн.40 к. − ISBN 966-7173-28-3 (т. 3). − UDC 801.321.1.
15. Психологія управління в бізнесі [Текст] : навч. посіб. для підгот. бакалаврів усіх форм навч. / Іпатов, Е.Ф., Лемківський, К.М., Павловський, В.В. — К. ; Х.: НМЦВО, 2002. — 319 с. — авт. вказ. на звороті тит. арк. — бібліогр. : с. 313-318. — ISBN 966-7930-05-X
16. Менеджмент персонала [Текст] : учеб. пособие / Н. Л. Гавкалова, Н. С. Маркова. − 2-е изд., испр. и доп. − Х. : ИНЖЭК, 2005. − 304 с. − 5 грн. − ISBN 966-8515-92-7
17. Слиньков, В. Н. Управление персоналом: Практические рекомендации [Текст] / В.Н. Слиньков. − 2-е изд., испр. − К. : Алерта, 2006. − 240 с. : ил. − библиогр. : с. 73-74. − ISBN: 966-373-198-2

Завантажити текст статті: