МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Стаття присвячена розробці теоретико- методологічних засад удосконалення досліджень і формуванню системи оцінки впливу малого бізнесу на розвиток національної економіки. Досліджено теоретичні основи діяльності малого бізнесу та визначено його вплив на розвиток національної економіки. Проведено аналіз світового досвіду розвитку малого бізнесу та особливостей його адаптації до розвитку малого бізнесу в Україні з урахуванням особливостей національної економіки.

The article is devoted development teoretiko-methodological principles of improvement of researches and forming of the system of estimation of influence of small business on development of national economy. Investigational theoretical bases of activity of small business and certainly his influence on development of national economy. It is conducted analysis of world experience of development of small business and his adaptation to development of small business in Ukraine taking into account the features of national economy.

Література: 

1. Питання розвитку малого бізнесу в Україні : Вісник Української Академії державного управління при Президенті України. – К. : Українська Академія державного управління при Президенті України, 2006. – № 2. – 162 с.
2. Микитюк О.І. Фінансове забезпечення розвитку малих підприємств / О.І. Микитюк // Фінанси України. – 2007. – №6. – С. 55–61.
3. Ларіна Р.Р. Малий бізнес в Україні: роль та особливості розвитку в національній економіці: монографія / Р.Р. Ларіна, О.В. Азаров. – Донецьк : Вебер, 2007. – 300 с.
4. Специфика формирования концепции поддержки малого и среднего предпринимательства: Сб. науч. тр. ДонНУ “Модели управления в рыночной экономике” общая редакция и предис. Ю.Г. Лысенко. – Донецк : ДонНУ, 2003. – 261 с.
5. Білоус Г. Розвиток малого підприємництва в Україні / Г. Білоус // Економіка України. – 2008. – № 2. – С. 34–46.

Завантажити текст статті: