АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОДУКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Аналізуються системи початкових показників плану підвищення ефективності використання виробничих запасів на різних рівнях виробничого процесу. Надається характеристика індивідуальним нормативам разового користування, що враховують специфіку виробничого процесу і встановлюють потужність використання сировини. Розглядаються галузеві рекомендації, які надають інформацію про діяльність кожного відділу і терміни подання розрахунків.

The systems of initial indexes of plan of increase of efficiency of the use of productions supplies are analyses at different levels of production process. Description is given to the individual norms of the valid for one occasion use, that take into account the specific of production process and set power of the use of raw material. Of particular a branch recommendations which give information about activity of every department and terms of presentation of calculations are examined.

Ефективність, вогкість, виробнича потужність, затратоємкість, ресурсоємкість, фондовіддача,
продуктивність затрат, матеріаловіддача, пропускна спроможність, трудомісткістю, виробничі запаси.

Література: 

1. Бутинець, Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік [Текст] : Підручник. – 5-е вид. – Житомир : Рута, 2003. – 726 с. – ISBN: 966-8059-22-0
2. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / В.Г. Швець. – 2-ге вид. …К., 2004. – 800 с. – (Економічна освіта). - ISBN: 966-539-462-2
3. Крайник, О.П., Клепкова, З.В. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник та збірник вправ [Текст] . – Львів :ІНТЕЛЕКТ +. – К. : Дакор, 2001. – 264 с. – ISBN: 966-553-111-5
4. Шкварчук, Л.О. Ціни і ціноутворення [Текст] : навч. посіб. – 3-тє вид., випр. – К. : Кондор, 2005. – 214 с. – ISBN:966-7982-11-2
5. Баканов, М.Н., Шеремет, А.Д. Теория экономического анализа [Текст] . – 4-е изд. доп. и перед. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 416 с. – ISBN: 5279020427
6. Чечевицына, Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Текст] . – М. : Маркетинг, 2007. – 379 с. – ISBN: 978-5-222-10709-6
7. Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие [Текст] / под ред. А.П. Градова. – 4-е изд., перераб. – СПб. : Специальная литература, 2003. – 958 с. – ISBN: 5-263-00201-7
8. Ткаченко, Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч.закл. екон. спец. − 6-те вид., допов. й переробл. – К. : А.С.К., 2005. – 784 с. − ISBN: 966-8291-55-7
9. Андерсен, X., Колдуэлл, Д., Нидлз, Б. Принципы бухгалтерского учета [Текст] . − М. : Финансы и статистика, 2003.− 496 с. − ISBN: 5-279-01851-1
10. Управление крупным предприятием [Текст] : монография / Козаченко А.В., Ляшенко А.Н., Ладыко И.Ю. и др. – К.: Либра, 2006. – 384 с. − ISBN: 9667035786

Завантажити текст статті: