РОЗВИТОК СИСТЕМИ КРЕДИТНИХ СПІЛОК НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Стаття присвячена системі кредитної кооперації в Україні. Розглянуто модель одного із сегментів фінансового ринку, спрямовану на перспективу, розкрито особливості розвитку кредитної кооперації для вирішення завдань фінансового та соціального захисту громадян, а також зарубіжний досвід зміцнення і вдосконалення системи кредитних спілок.

The article describes the credit cooperation system in Ukraine. There is examined the model one of the segments of the financial market, directs to the prospect, there is showed the features of the credit cooperation for solving the financial and social protection of citizens tasks, and also the foreign experience of consolidation and improving the credit unions system.

Література: 

1. Господарський кодекс України [Текст]: за станом на 20 лютого 2007 року / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 200 с. – (Б-ка офіційних видань). – 1000 пр.– ISBN 978 – 966 –
611-535-8.
2. Закон України «Про кредитні спілки» від 20 грудня 2001 року, №2908-ІІІ [Текст] // Офіційний вісник України. – 2002. – №3. – С. 1-18.– 5850 пр.
3. Закон України «Про внесення змін до деяких актів України у зв‘язку з прийняттям Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 10 січня 2002 року, №2922-ІІІ [Текст] // Офіційний вісник України. –
2002. – №7 – С. 68-73.– 6000 пр.
4. Березовський К.В. Розвиток кредитної кооперативної системи в Україні [Текст] / К.В.Березовський // Матеріали міжнар. наук. – практ. конф. «Розвиток економіки в трансформаційний період: глобальний і
національний аспекти» / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2005. – Том 4. – С. 169-171.– 100 пр. – ISBN 966-7191-99-0.
5. Жулинська Г. Чи має майбутнє кооперативний рух в Україні? [Текст] /Г.Жулинська, Р.Гайдаєнко // Голос України. – 2007. – 31 січня.– 161000 пр.
6. Ларіонов П. Кредитні спілки: рух чи система? [Текст] / П.Ларіонов // Урядовий кур‘єр. – 2006. – 28 вересня.– 102260 пр.
7. Гончаренко В. Про кредитну кооперацію [Текст] / В.Гончаренко // Економіка України. – 2000. – №4 (462). – С. 24-30. – 3120 пр. –ISSN 0131-775X.
8. Гончаренко В. Кредитні спілки в системі суб‘єктів фінансового ринку [Текст] / В. Гончаренко // Банківська справа. – 2000. – №4 (16). – С. 27- 32. – 1500 пр. – ISSN 1605-2005.
9. Ватаманюк З.Г. Небанківські фінансові інститути у країнах Західної Європи [Текст] / З.Г.Ватаманюк, О.Л.Дорош // Фінанси України. – 2003.– №12 (97). – С. 98-106.
10.Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]: офіц. веб-сайт / Мін-во фін. України; Розроб. ЗАТ «Софтлайн». – К., 2007. – Режим доступу: http://minfin.gov.ua. – Назва з титульного екрана. – Дата
останнього звернення 21.11.2007.
11.Всеукраїнська асоціація кредитних спілок [Електронний ресурс] : веб-сайт / Всеукр. асоц. кредит. спілок. – К., 2007. – Режим доступу http://www.uacu.org.ua. – Назва з титульного екрана. – Дата останнього
звернення 27.11.2007

Завантажити текст статті: