ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В РЕГІОНІ

У статті обґрунтовано теоретичні аспекти впливу держави на інвестиційний процес за рахунок формування дієвого організаційного механізму регулювання взаємовідносин суб’єктів інвестиційної діяльності на регіональному рівні.

In this article there are some theoretic-methodological foundations of State control by investment process by the use of the mechanisms, which are based on classical management's functions: planning, organization, motivation and control. Some basic investment problems are revealed on three levels: macro-economical, mesa-economical, micro-economical.

Література: 

1. Федоренко В.Г. Іноземне інвестування економіки України [Текст] / В.Г. Федоренко К.: МАУП, 2004.-262 c. −ISBN−966−608−397−3−3000 пр.
2. Цвєтков В.В. Суспільна трансформація і державне управління в Україні [Текст] / В.В. Цвєтков, І.О. Кресіна, А.А. Коваленко Монографія К.: Концерн «Видавничій Дім «Ін Юре», 2003.-496с. −ISBN−966−313−060−1
3. Мельник А.Ф. Державне управління [Текст] / А.Ф. Мельник, О.Ю.Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко К. : Знання−Прес, 2003.-343с.-ISBN−966−7767−77−9
4. Савчук В.П. Анализ и разработка инвестиционных проектов [Текст] / В.П. Савчук, С.И. Прилипко, Е.Г. Величко К.:»»Аблосют−В, Эльга, 1999.-304с.- −ISBN−966−95332−0−2−4000 экз.
5. Бакуменко В.Д., Теоретичні та організаційні засади державного управління [Текст] / В.Д. Бакуменко, П.І. Надолішній К. : Вид-во НАДУ, 2003.- 210 с.
6. Воротін В.Е. Макроекономічне регулювання в умовах глобальних ринкових трансформацій [Текст] / В.Е. Воротін: Монографія. К. : Вид-во УАДУ, 2002. -284с.
7. Державне управління в Україні [Текст] / Н.Р.Нижник, В.М. Олуйка, ред. Н.Р. Нижник – Львів : Львівська політехніка,-2002.-352с.
8. Гєєць В.М. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку [Текст] / За ред. акад. НАН України В.М. Гейця. - К. : Ін-т екон. прогнозування: Фенікс, 2003. - 1008с.
9. Мартиненко В.Ф. Державне управління інвестиційним процесом в Україні [Текст] / : В.Ф. Мартиненко: Монографія – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 296 с.
10.Мерзляк А.В. Механізми державного управління іноземними інвестиціями: регіональний аспект [Текст] / А.В. Мерзляк: Моногр. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 300 с.

Завантажити текст статті: