ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕКОНОМІЧНОГО СКЛАДНИКА ДЛЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Приведено основні положення концепції сталого розвитку. Розглянуто необхідність аналізу динамічних характеристик індексів та індикаторів. Визначено принципи формування динамічної моделі економічного виміру сталого розвитку регіону. Окреслено передумови використання динамічної моделі та складники запропонованої методики. Зазначено особливості, отримані при розрахунках за динамічною моделлю економічного виміру, основою якої є положення концепції сталого розвитку. Описано основні сценарії зміни значення індикаторів динамічної моделі та надано їхні характеристики.

Література: 

1. Heritage Fundation [Electronic Resource]. – URL:http:// www.heritage.org.
2. World Ecomomic Forum [Electronic Resource]. – URL:http://www.weforum.org.
3. Згуровський М.З. Сталий розвиток у глобальному і регіональному вимірах: аналіз за даними 2005 р. / М.З. Згуровський. – К.: Політехніка. – 2006. – 84 с.
4. Згуровский М.З. Глобальное моделирование процессов устойчивого развития в контексте качества и безопасности жизни людей (2005–2007/2008 годы) / М.З. Згуровський, А.Д. Гвишиани. – К.: Политехника, 2008. – 331 с.
5. Згуровський М.З. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти. У 2 ч. Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. Аналіз / М.З. Згуровський // Міжнар. рада з науки (ICSU). – К.: НТУУ “КПІ”, 2009. – 200 с.
6. Білоус О.Г. Глобальна перспектива і сталий розвиток / О.Г. Білоус, Ю.М. Мацейко. – К : МАУП, 2006. – 492 с.
7. Системний аналіз та інформаційні технології : Матер. ХІ Міжнар. наук.$техн. конф., 26–30 травня 2009 р., м. Київ. – К.: ННК “ІПСА” НТУУ “КПІ”, 2009.
8. Статистичний збірник “Регіони України”. Ч. І / за ред. О.Г. Осауленка. – К. : ДКСУ, 2007. – 824 с.
9. Статистична iнформацiя [Електронний ресурс] // Державний комiтет статистики України. – URL:http://www.ukrstat.gov.ua.

Завантажити текст статті: