ОСНОВНІ ЗАСОБИ, ОСНОВНІ ФОНДИ, АМОРТИЗАЦІЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ОБЛІКОВО-ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Досліджені протиріччя у тлумаченні загальноекономічних термінів «основні фонди», «основні засоби», «амортизація» у обліково-податковому законодавстві та у економічній теорії.

The contradiction in explanation of common economic terms such as “the main funds”, “the main means” “depreciation” are researched in the register and tax legislation and in the economic theory.

Література: 

1. Україна. Закони. Про оподаткування прибутку підприємств [Текст] від 22.05.1997 р. ”№ 283/97-ВР.
2. Україна. Закони. Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» [Текст] від 01.07.2004 р. ”№ 1957-IV.
3. Україна. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [Текст]: [затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92, зареєстроване в Мін’юсті України 18.05.2000 р. № 288/4509].
4. Круш П.В., Депутат В.І., Тульчинська С.О. та ін. Основи економічної теорії [Текст]: навчальний посібник / За заг. ред. П.В Круша, В.І. Депутат, С.О. Тульчинської. – К.: Каравела, 2007. – 448 с. – 1000 пр. - ISBN 966-8019-65-2.
5. Україна. Закони. Про податок на додану вартість [Текст] від 3.04.1997 р. № 168/97-ВР.
6. Україна. Закони. Про податок з доходів фізичних осіб [Текст] від 22.05.2003 р. № 889-IV.
7. Операції з основними засобами: всі аспекти обліку [Текст]: / Збірник систематизованого законодавства. – К.: Бліц-Інформ – 2007. – випуск 2. – 226 с. – 79500 пр.
8. Круш П.В., Подвігіна В.І., Клименко О.В. Капітал та основні засоби підприємства [Текст]: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с. – 1000 пр. - ISBN 966-364-107-Х.
9. Чумаченко М. Амортизаційні відрахування [Текст] / М. Чумаченко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - № 8. С. 6–8.
10. Круш П.В., Подвігіна В.І., Сердюк Б.М. та ін. Економіка підприємства: [Текст]: навчальний посібник. – К.: навчальний посібник / за заг. ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б. М. Сердюка. – К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. – 780 с. – 1000 пр. - ISBN 966-373-205-9.
11. Голов С. Концепції амортизації та їх вплив на облік і управління в сучасних умовах [Текст] / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - № 8. – С. 9–15. 10
12. Амортизація у податковому обліку платника податку на прибуток [Електронний ресурс]: брошура, підготовлена Департаментом інформаційної політики і масово-роз’яснювальної роботи ДПАУ. – 1996. http:www.dpa.dn.ua/law/law20061113,htm.
13. Державна податкова адміністрація України. Листи. Щодо комп’ютерних програм [Текст] / Лист ДПАУ від 17.11.2003 р. № 9417/6/15- 1316).
14. Клименко О.В. Аналіз методів нарахування амортизації та їх вплив на прибуток підприємства [Текст] /О.В. Клименко//Економічний вісник Національного технічного університету України „КПІ”. – К.: Політехніка – 2004. – №1. – С. 179–186. – 150 пр.

Завантажити текст статті: