ПРАКТИЧНА КОРИСНІСТЬ КАТЕГОРІЇ ВАРТОСТІ

Стаття присвячена дослідженню досить полемічної проблеми щодо застосування теорії вартості у господарській діяльності. Відсутність конкретного реально визначеного показника вартості на мікро- чи макро- рівні робить її незважаючи на обґрунтованість, лише теоретичною, абстрактною. Це відноситься не тільки до суб'єктивістської теорії вартості на основі граничної корисності, а і об'єктивістської на основі витрат робочого
часу. У зв'язку з цим застосовуються у практиці господарювання так звані модифікації вартості (замінники), коли йдеться, як правило, про різні цінові економічні показники у грошовому виразі. У статті йдеться також про застосування категорії граничної корисності.

The article is dedicated to a fairly polemical issue that has to do with the application of cost theory in domestic activity. The lack of a specifically determined cost index on the macro- and micro- levels makes it, regardless the substation, only theoretical, abstract This concerns not only the subjectivists cost theory on the bases of a bordering utility, but is also related to the objectivists on the bases of cost expenditures of time labor. In relation to this, in the domestic practice the so-called cost modifiers (substitutions) are applied, when implying, as a rule, different economical price indexes in monetary expression. The application of the category of boundary utility theory is also looked into in the article.

Література: 

1. Вальтух К.К Информационная теория стоимости [Текст] ─ Новосибирск: Наука. Сиб. изд. Фирма РАН, 1996 г.- 413с. – ISBN 5-02-03/065-4
2. Гриценко А.А. Развитие форм обмена, стоимости и денег[Текст]. – К. :Основа, 2005.-187 с. – ISBN 966-699-128-4
3. Генеза ринкової економіки: Навчальний економічний словник довідник. / За наук. ред. Г.У Башнянина і В.С Іфтемічука[Текст]. – 2-ге видання – Львів: “Магнолія ” – 2006, 2007- 688с. – ISBN 966-8340-14-1
4. Економічна енциклопедія[Текст]: В двох томах. Том 1.- К.: Академія, 2001. – 814 с. – ISBN 966-580-077-9 (Т. I)
5. Економічна теорія: Політекономія[Текст] Підручник ( За ред.В.Д. Базилевича – 6-те вид.- К.: Знання-Прес, 2007.- 719 с. – ISBN 966-311-049-х
6. Кривенко К.Т. Теорія вартості і мінової вартості [Текст] .– К.: КНЕУ, 2004. – 226 с. – ISBN 966-5742-713-6
7. Методика оцінки майна [Текст] .: Затв. пост. КМУ від 10.12.03 N 1891 -
8. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Збірник нормативно-правових актів.[Текст]. - К.: Юрінком Інтер, 2000.-232 с. – ISBN 966-8340-14-1
9. Національний стандарт N 1 “ Загальні засади оцінки майна і майнових прав”: Затв. Пост. КМУ від 10.09.03 N 1440.
10. Николаев А.Б Теория трудовой теории стоимости и современность[Текст]. - М.: Международные отношения, 2003.- 192с. – ISBN 5-7/33-1175-9
11. Ніколенко С.С. Товарне виробництво і закон вартості в сучасній високорозвинутій економіці.[Текст] автореферат дисертації доктора економічних наук. - К.: 1994.
12. Основи економічної теорії.[Текст]: політекономічний аспект[Текст]: Підручник - 5-те вид. (Відп. ред. Г.Н. Климко –К .: Знання-Прес, 2004.-615 с. – ISBN 966-7667-98-1
13. Положення про введення касових операцій у національній валюті В Україні[Текст]: Затв. Пост. Правління НБУ від 15.12.04. N 637.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”[Текст].
15. Про державний бюджет України на 2007 р. [Текст].– 19.12.06. N 48-V.
16. Самуельсон П. Економіка[Текст]: В 2-х томах.- М.: НПО “Алгон” ВНИИСИ, 1992. Т. І – 334 с., Т. ІІ – 416 с. – ISBN 5201-09 971-8
17. Семенищев С.А. Всеобщий закон стоимости.[Текст]. – М: 2001.- 35 с. – ISBN 5-201-03287-7
18. Светлов Н.М. Стоимость в экономических системах[Текст]: Учебное пособие. – М.: МСХА, 2000. – 71 с. – ISBN 5-7230-0496-4
19. Технический прогресс и эффективность капитальных вложений[Текст]: К.: Наука, 1974.- 287 с.
20. Хикс Дж. Р. Стоимость капитала[Текст]: Пер. с англ. ( Общ. ред. и вступ статья Р.Й. Энтова.- М.: Прогресс, 1993. -488 с. – ISBN 5-01-004312-2

Завантажити текст статті: