РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Висвітлено проблеми розвитку інноваційного підприємництва в Україні. Проаналізовано статистичні дані щодо здійснення та фінансування інноваційної діяльності промисловими підприємствами України, визначення “інноваційний тип розвитку”, “інноваційна діяльність”, “інноваційний продукт”. Окреслено основні проблеми, які стримують розвиток інноваційного підприємництва, запропоновано орієнтовні шляхи вирішення цих проблем.

The problems of development of innovative enterprise in Ukraine are described in the article, namely, statistical information is analyzed in relation to realization and financing of innovative activity by the Ukraine industrial enterprises, determinations «innovative type of development», «innovative activity», «innovative product» are analyzed, basic problems which restrain development of innovative enterprise are outlined, the reference ways of decision of these problems are offered.

Література: 

1. Зянько В.В. Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми розвитку: монографія / Зянько В.В. / Вінницький нац. техн. ун?т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2008. – 397 c.
2. Кендюхов О.В. Інтелектуальний капітал підприємства: методологія формування механізму управління / Кендюхов О.В.; НАН України ; Ін?т економіки промисловості. – Донецьк : ДонУЕП, 2006. – 308 с.
3. Коваленко О.М. Інтелектуальний капітал: формування та розвиток в Україні : автореф. дис. канд. економ. наук: 08.00.01 / О.М. Коваленко ; Київ. нац. економ. ун?т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2008. – 19 с.
4. Павленко І.А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України /І.А. Павленко; Київ. нац. економ. ун?т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2007. – 248 c.
5. Притуляк Н.М. Інноваційне підприємництво в перехідний період : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.01.01 / Н.М. Притуляк; Київ. держ. торговельно?економічний ун?т. – К., 1998. – 20 с.
6. Шкурупій О.В. Інтелектуальний капітал в трансформаційній економіці : монографія /
О.В. Шкурупій / Укоопспілка ; Київ. нац. економ. ун?т ім. Вадима Гетьмана ; Полтавський ун?т споживчої
кооперації України, кафедра міжнар. економ. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 268 c.
7. Економіка і організація інноваційної діяльності : підр. / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан
та ін.; під ред. проф. О.І. Волкова, проф. М.П. Денисенка. – К. : ВЦ “Професіонал”, 2004. – 960 с.
8. Паладій М. Інноваційний шлях розвитку українського суспільства потребує нової економічної
стратегії [Електронний ресурс]. – URL: http://patent.km.ua/ukr/articles/i385.
9. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – URL: http://uk.wikipedia.org.
10. Перспективи інноваційного розвитку України (аналітична доповідь) [Електронний ресурс]. – URL: http://www.niss.gov.ua/Table/Zhalilo21/003.htm.
11. Концепція загальнодержавної цільової програми розвитку промисловості України на період до 2017 року. Міністерство промислової політики України [Електронний ресурс]. – URL: http://industry.kmu.gov.ua.
12. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : стат. зб. – К. : Держкомстат України, 2007. – 290 с.
13. Про оподаткування прибутку підприємств : Закон України вiд 28.12.1994 № 334/94?ВР [Електронний ресурс]. – URL: http://rada.gov.ua.
14. Про плату за землю : Закон України вiд 03.07.1992 № 2535?XII [Електронний ресурс]. – URL: http://rada.gov.ua.
15. Про податок на додану вартість : Закон України вiд 03.04.1997 № 168/97?ВР [Електронний ресурс]. – URL: http://rada.gov.ua.
16. Про інноваційну діяльність : Закон України вiд 04.07.2002 № 40?IV [Електронний ресурс]. – URL: http://rada.gov.ua.
17. Державний комітет статистики України : офіц. сайт [Електронний ресурс]. – URL: http://ukrstat.gov.ua.

Завантажити текст статті: