ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Досліджено вплив інноваційноінвестиційної активності на економічний розвиток регіонів. Запропоновано методичні підходи до оцінки інвестиційної активності регіонів. Проаналізовано динаміку інноваційно інвестиційної активності регіонів України. Виділено фактори, які негативно впливають на економічний розвиток регіону. Запропоновано заходи з підвищення економічного добробуту економічно відсталих регіонів країни.

It is investigational influence of innovativeinvestment activity on economic development of regions. Methodical approaches are offered to the estimation of investment activity of regions. It is investigational dynamics of innovative investment activity of regions of Ukraine. Factors which negatively influence on economic development of region are selected. Measures are offered in relation to the increase of welfare economic backward regions of country.

Література: 

1. Анискин Ю. Инвестиционная активность и экономический рост [Электронный ресурс] /Ю. Анискин // Проблемы теории и практики управления. – 2002. – № 4. – URL: http://vasilievaa.narod.ru/
ptpu/15_4_02.htm.
2. Білорус О.Г. Глобальний сталий розвиток : монографія [Текст] / О.Г. Білорус, Ю.М. Мацейко. – К. : КНЕУ, 2006. – 488 с.
3. Горбач Д. Ключ к миру / Д. Горбач // Бизнес. – 2009. – № 26. – С. 17–20.
4. Данилишин Б.М. Інвестиційна політика в Україні : монографія / Б.М. Данилишин, М.Х. Корецький, О.І. Дацій. – Донецьк : “Юго–Восток, Лтд”, 2006. – 292 с.
5. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року : Постанова КМУ від 21 липня 2006 р. № 1001 [Електронний ресурс]. – URL: http://www.kmu.gov.ua/control.
6. Духненко В. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Украины: И снова Днепр против Донбасса [Текст] / В. Духненко, В. Шапран, О. Дуброва, А. Хисамов // Эксперт. – 2006. – № 49. –
С. 80–86.
7. Економіка знань та її перспективи для України : монографія / За ред. акад. НАН України В.М. Гейця. – К. : Ін-т екон. прогнозув., 2005. – 168 с.
8. Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи / Я.А. Жаліло, О.С. Бабанін, Я.В. Белінська та ін. ; за заг. ред. Я.А. Жаліла. – К. : НІСД, 2009. – 142 с.
9. Заставний Ф.Д. Депресивні регіони України: аналіз, оцінка, проблеми / Ф.Д. Заставний // Регіональна економіка. – 2005. – №1. – С. 76–90.
10. Инвестиционная привлекательность экономических систем [Электронный ресурс]. – URL: http://investment2.ru.
11. Комплексна програма реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003–2015 роки : Постанова КМУ від 26.04.2003 р. № 634. – URL: http://who-is-who.com.ua/bookmaket/ust/6/60/9.html.
12. Концепція державної регіональної політики : схвалена Указом Президента України 25 травня 2001 року №341/2001. – URL: http://www.nau.kiev.ua/nau10/ukr/doc.php?code=341/2001.
13. Мінекономіки: Уряд схвалив Концепцію розвитку національної інноваційної системи [Електронний ресурс]. – URL: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=223213163.
14. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект [Текст] // Сб. науч. тр. / Донецкий нац. ун–т / Ю.В. Макогон (пред. ред. кол.). –
Донецк : ДонНУ, 2008. – Ч. 1. – 463 с.
15. Про стимулювання розвитку регіонів : Закон України від 8.09.2005р. № 2850-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. – № 51. – С. 548.
16. Соціально#економічний розвиток регіонів України за січень–грудень 2008 року [Електронний ресурс]. – URL: http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/operativ/operativ2008/so_ek_r_u/soekru_rr/12_2008/seru_rr_zm1208.htm.
17. Соціально-економічне становище України за січень–травень 2009 року. – URL: http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles.
18. Сухоруков А. Проблеми підвищення інвестиційної активності регіонів / А. Сухоруков. – URL: http://www.niisp.gov.ua/articles/66/.
19. Трегобчук В. Концепція сталого розвитку для України [Текст] / В. Трегобчук // Вісник НАН України. – 2002. – № 2. – С. 18–22.
20. Україна у цифрах 2007 / За ред. О.Г. Осауленка. – К. : Держкомстат, 2008. – 259 с.
21. Цивилизационная структура современного мира. В 3#х томах. Т. I. Глобальные трансформации современности / Под ред. Ю.Н. Пахомова, Ю.В. Павленко. – К. : Наук. думка, 2006. – 686 с.
22. Шевченко О.В. Інвестиційна активність регіонів України: вплив на економічне зростання / О.В. Шевченко // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 1(10). – С. 175–181.
23. Lucas R. On the Mechanics of Economic Development / R. Lucas // Journal of Monatery Economics, 1988. – Vol. 22.

Завантажити текст статті: