ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ РЕКЛАМНОГО РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Розглянуто інвестиції фармацевтичних компаній у рекламу лікарських засобів на різних медіаносіях. Визначено рейтинги фармацевтичних компаній за обсягом рекламних вкладень. Узагальнено ТОП–10 маркетингових організацій за обсягом витрат на рекламу.

In the article the investments of pharmaceutical companies are considered in advertising of medications on different medianosiyakh. Certainly ratings of pharmaceutical companies on the volume of investments of publicities. TOP – 10 marketings organizations is generalized on the volume of charges on advertising.

Література: 

1. Конституцiя України : офіц. текст. – К. : Преса України, 1997. – 80 с.
2. Про захист прав споживачiв : Закон України вiд 12.05.1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 30. – С. 379.
3. Про рекламу : Закон України вiд 03.07.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 39. – С. 181.
4. Батра Р. Реклама в системе маркетинга / Р. Батра, Дж. Майерс. – 5!е изд. – М. : Изд. дом “Вильямс”, 2006. – 784 с.
5. Павленко А.Ф. Теорiя i практика маркетингу в Українi : монографiя / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, В.Я. Кардаш. – К. : КНЕУ, 2005. – С. 563–578.
6. Джефкинс Ф. Реклама : практ. посібник / Доп. і ред. Д. Ядіна. – 2!ге укр. вид. випр. і доп. – К.: Знання, 2008. – 565 с.
7. АS Niеlsen Wоrld’s Lеаding Магkеting Information Соmраnу [Електронний ресурс]. – URL: www.асniеlsen.соm/imshealh.

Завантажити текст статті: